Aanpak vogelmijt

Thema:

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Looptijd:

2018-2019

Bijdrage sectoren 2018:

Reproductie vlees sector (20%), Legpluimveesector (80%)

Financiering OB 2018 (€):

72.000

Projectleider:

Thea van Niekerk (WLR)

Projectpartners:

LTO-NOP, NVP, Bionext, LNV, Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Hotraco, WLR, PEC

Financieringspartners:

Fonds pluimveebelangen, derden

Meer informatie

https://www.wur.nl/nl/project/Aanpak-vogelmijt-bloedluis-bij-pluimvee.htm

Doel project
De producten van dit project geven pluimveehouders praktische tools om effectieve vogelmijtbeheersing toe te passen. Dit door het ontwikkelen van een systematiek, die via een cursus en e-learning module beschikbaar komt en een helder overzicht met betrekking tot te gebruiken middelen geeft. Effectievere beheersing van vogelmijt leidt tot betere bedrijfsresultaten en gezondere dieren.

Het project
De vogelmijt is een moeilijk te bestrijden probleem op pluimveebedrijven. Het kan de gezondheid en welzijn van kippen behoorlijk aantasten. De economische schade als gevolg van vogelmijt op een legpluimveebedrijf bedraagt tussen de 0,50 tot 1,00 euro per hen. Voor de Nederlandse legpluimveesector komt neer op 18 tot 35 miljoen euro per jaar. Dit project richt zich daarom op planmatig, effectief en veilig beheersen van een vogelmijtplaag, door implementatie van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) en duidelijkheid in de beschikbare middelen en methoden. Op 20 praktijkbedrijven zal IPM gestimuleerd worden door gedurende een jaar de stappen van IPM voor vogelmijt op de bedrijven uit te voeren. Door vergelijking met 10 controlebedrijven worden de effecten van het uitvoeren van IPM op bedrijven gemonitord en gepubliceerd, naast de kosten en baten. Aan de hand van de resultaten wordt een cursus met e-learning module “IPM voor vogelmijt in de pluimveehouderij” opgesteld. Daarnaast worden reeds ontwikkelde modellen voor bestrijdingsadviezen verfijnd met behulp van praktijkdata. Het project levert ook een “stappenplan voor verantwoord gebruik van middelen tegen vogelmijt” op.