Aanpak vogelmijt

Thema:

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Projectcode:

PO-GW1802

Looptijd:

2018-2019
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, Legpluimveesector

Financiering OB totaal (€):

109.000
Financieringsjaren: 2018, 2019
Projectleider: Thea van Niekerk (WLR)
Projectpartners: LTO-NOP, NVP, Bionext, LNV, Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Hotraco, WLR, PEC
Meer informatie: Projectpagina WLR

Doel project
De producten van dit project geven pluimveehouders praktische tools om effectieve vogelmijtbeheersing toe te passen. Effectievere beheersing van vogelmijt leidt tot betere bedrijfsresultaten en gezondere dieren. Dit door het ontwikkelen van een systematiek, die via een cursus en e-learning module beschikbaar komt en een helder overzicht met betrekking tot te gebruiken middelen geeft.

Het project
Vogelmijt is een moeilijk te bestrijden probleem op pluimveebedrijven. Het kan de gezondheid en welzijn van kippen behoorlijk aantasten. De economische schade als gevolg van vogelmijt op een legpluimveebedrijf bedraagt tussen de 0,50 tot 1,00 euro per hen. Voor de Nederlandse legpluimveesector komt dit neer op 18 tot 35 miljoen euro per jaar.

Dit project richt zich daarom op planmatig, effectief en veilig beheersen van een vogelmijtplaag, door implementatie van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) en duidelijkheid in de beschikbare middelen en methoden.

Op 20 praktijkbedrijven zal IPM gestimuleerd worden door gedurende een jaar de stappen van IPM voor vogelmijt op de bedrijven uit te voeren. Door vergelijking met 10 controlebedrijven worden de effecten van het uitvoeren van IPM op bedrijven gemonitord en gepubliceerd, naast de kosten en baten. Aan de hand van de resultaten wordt een cursus met e-learning module “IPM voor vogelmijt in de pluimveehouderij” opgesteld.  Daarnaast worden reeds ontwikkelde modellen voor bestrijdingsadviezen verfijnd met behulp van praktijkdata.
Het project levert ook een “stappenplan voor verantwoord gebruik van middelen tegen vogelmijt” op.

Status
Dit project is afgerond.

Alle informatie over de uitkomsten en opgeleverde tools zijn beschikbaar via de projectpagina.
Een aantal producten die zijn opgeleverd binnen dit project zijn:
-    Een bedrijfsplan voor de beheersing van vogelmijt
-    Een IPM plan
-    Een e-learning module is door pluimveehouders aan te vragen via het PEC.

Naar mogelijkheden om het werk vanuit dit project voort te zetten wordt nu gekeken.