Diergezondheid

Diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor voedselveiligheid en dierwelzijn. Hierin ligt de focus op preventie van met name infectieziekten. AVINED streeft ernaar het huidige niveau van pluimveegezondheid en de (export) positie te behouden en te verbeteren. Een betere gezondheidsstatus van pluimvee zorgt voor een beter dierenwelzijn, verhoogde kwaliteit van de producten, verbeterd bedrijfsrendement en betere exportwaardigheid.

Stichting AVINED vervult een coördinerende en initiërende rol in de collectieve pluimveegezondheidszorg. Deze valt sinds de opheffing van het Productschappen Pluimvee en Eieren onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZ en wordt uitgevoerd door de NVWA en GD. AVINED doet dit o.a. door een adviescommissie pluimveegezondheidszorg waarin  vertegenwoordigers zitten van deze organisaties en alle belangenorganisaties in de Nederlandse pluimveesector. Klik hier voor meer informatie over de samenstelling van deze commissie.

Verder fungeert AVINED als aanspreekpunt voor sector en overheid bij besmettelijke bestrijding plichtige dierziekten, zoals Aviaire Influenza. Door AVINED worden bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekten (zoals AI en Coryza)  nieuwsberichten verspreidt naar sectorgenoten, brancheorganisaties en overheden.

Hier leest u meer over:

 

Contactpersoon

Alex Spieker
088 - 998 43 37
aspieker@avined.nl

Op 26 maart 2019 is het eerste exemplaar Roadmap strategische aanpak vogelgriep aangeboden aan mevrouw Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) door Eric Hubers (voorzitter van de AVINED adviescommissie pluimveegezondheidszorg). De roadmap bevat aanbevelingen om het risico in Nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgroep te verkleinen.

Sinds eind april zijn er verspreid over heel België een aantal uitbraken vastgesteld van Newcastle Disease (NCD) bij pluimvee. De recente uitbraken van NCD in België maken duidelijk dat ook in Nederland een verhoogd risico op New Castle Disease (NCD) ofwel pseudo vogelpest is.
Op deze pagina vindt u meer informatie over NCD vanuit de GD.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de situatie van bloedluis op legpluimveebedrijven.