Toelichting activiteiten factuur Aangewezen Databanken

Uw factuur is gespecificeerd naar activiteit. De kosten van één of meer van de onderstaande activiteiten wordt doorbelast.

I&R administratie
Deze activiteit is van toepassing op alle bedrijven. I&R (KIP) is de basisadministratie van bedrijven, bedrijfskenmerken en pluimveeverplaatsingen. Dit is dé bron van gegevens bij dierziektebestrijding en -monitoring. Actuele en juiste gegevens zijn essentieel bij een snelle en goede aanpak van dierziekte-uitbraken. De I&R-gegevens worden ook gebruikt voor de DGF-heffing, de landbouwtelling en andere regelingen van de overheid.

Zowel pluimveehouders als een aantal verwerkende bedrijven hebben een registratie nodig. Dit is vastgelegd in de Regeling identificatie en registratie van dieren, de Europese Hygiëneverordeningen en/of de Regeling houders van dieren. Pluimveebedrijven registreren de aanvoer, afvoer en verplaatsingen in Mijn AVINED en broederijen de broedeieren. Verwerkende bedrijven hebben alleen een registratienummer nodig om te voldoen aan de wettelijke plicht zich kenbaar te maken bij de overheid.

Registratie Salmonella-uitslagen
Deze activiteit wordt uitgevoerd voor de meeste pluimveehouders, exclusief eendenhouders. De betrokken pluimveehouders zijn verplicht om de uitkomsten van salmonellaonderzoeken te registreren. De registratie van de onderzoeken gebeurt namens de pluimveehouders door de erkende laboratoria. De gegevens worden onder andere gebruikt om trends te volgen. Hoe eerder stijgingen van aantallen besmettingen bekend zijn, des te eerder kan daarop worden ingespeeld. En dat is van belang voor de hele sector.

Registratie antibiotica
Deze activiteit wordt uitgevoerd voor de meeste pluimveehouders, exclusief eendenhouders. Voor het antibioticabeleid registreren de dierenartsen antibioticavoorschriften en –leveringen. De gegevens worden gebruikt voor analyses om zorgvuldig en correct gebruik van antibiotica te stimuleren en om het gebruik van antibiotica te monitoren. Vleeskuikenbedrijven, opfokbedrijven in de vleessector en kalkoenbedrijven ontvangen een of meerdere keren per jaar individuele benchmarkrapporten over het gebruik van antibiotica op hun bedrijf.

Mijn AVINED
In de sectordatabanken is veel informatie opgenomen. Deze informatie is voor de betreffende pluimveehouder te raadplegen via Mijn AVINED. In de sectordatabanken worden de voor de sector belangrijke gegevens vastgelegd op één plek. De administratieve handelingen worden hiermee zo veel mogelijk beperkt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de databases, AVINED controleert niet. De NVWA en de NCAE en in voorkomend geval IKB Kip en IKB Ei controleren en handhaven.