Veel gestelde vragen voor bedrijven

Wat zijn de procedures voor geblokkeerde en niet-geblokkeerde bedrijven?

Lees de vragen en antwoorden van de NVWA: vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven en vragen en antwoorden niet-geblokkeerde bedrijven.

Voor vragen over mijn specifieke bedrijfssituatie?
AVINED biedt onder andere hulp bij de uitleg van de schema’s voor vrijgave en protocollen. Stel uw vragen bij voorkeur per e-mail via fipronil@avined.nl. AVINED heeft geen informatie over specifieke bedrijfssituaties zoals de planning van monsternames, een vermelding op de ei-codelijst, uitslagen van monsternames en de status van een blokkade. Vragen hierover kunt u sturen aan NVWA-ICB via het formulier vragen van geblokkeerde bedrijven en fipronil@avined.nl. AVINED geeft knelgevallen dagelijks door aan de NVWA.

Wat moet ik doen om te zorgen dat mijn UBN wordt vrijgegeven?
Voor uw mogelijkheden en verplichtingen ten aanzien van de geblokkeerde UBN (of UBN's) zijn stroomschema's gemaakt. Deze stroomschema’s zijn goedgekeurd door de NVWA. U vindt de stroomschema’s op onze website.

Wie mag het UBN vrijgeven?
Enkel de NVWA mag het UBN vrijgegeven.

Ik heb een geblokkeerd leghennenbedrijf, maar niet al mijn stallen zijn verontreinigd.
Mag ik dan eieren afzetten van mijn niet verontreinigde stal?

Er zijn protocollen opgesteld voor de afvoer van eieren uit vrije stallen van legbedrijven met vrije en verontreinigde stallen. Een niet verontreinigde stal kan vrijgegeven worden voor afvoer van eieren. Voor de volgende situaties kunt u een aanvraag doen voor de vrijgave van uw niet verontreinigde stal:

Er is sprake van meerdere locaties (KIP-nummers) waarbij niet alle locaties verontreinigd zijn met fipronil. Deze zijn geografisch gescheiden van elkaar en functioneren volledig zelfstandig (eigen eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag).

 1. Op 1 locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd) met per stal aparte eierbanden, stempelautomaten, inpakkers en opslag en/of duidelijk verschillende ei-kleuren (wit en bruin).
 2. Op 1 locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd),waarbij de eieren niet verschillen in kleur en alle eieren over dezelfde eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag gaan. De betreffende categorie bedrijven is grofweg onder te verdelen in de volgende subcategorieën:
 3. Vrije - en verontreinigde stallen blijven eieren produceren die over dezelfde eierband etc. lopen.
 4. Als ad a, maar eierband van verontreinigde stal is blijvend losgekoppeld en eieren worden direct in containers gestort, dan wel via een aparte band verder verwerkt;
 5. Productie eieren verontreinigde stal stopt door het doden van dieren op het bedrijf;
 6. Als ad c,echter tijdelijkstoppen ei-productie door ruien.

Als 1 of meerdere van deze situaties op u van toepassing is, dan kan de betreffende locatie of stal vrijgegeven worden door de NVWA na een inspectie door een controleur van de CI (Kiwa Verin of ISACert), de zogenoemde nulmeting.

Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij AVINED via fipronil@avined.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, KIP-nummer en een korte beschrijving van uw bedrijfssituatie. Wij zullen er voor zorgen dat er zo spoedig mogelijk een controleur bij u langs komt om uw bedrijfssituatie vast te leggen.

De kosten voor inspectie zijn voor rekening van de aanvrager (pluimveehouder). Indien u zich al gemeld heeft bij een CI voor een nulmeting en u heeft vragen over de uitvoering dan adviseren wij u contact met de CI op te nemen.

Wanneer uit de inspectie kan worden geconcludeerd dat u voldoet aan de voorwaarden, zal de controleur een verklaring opstellen.

Deze moet u vervolgens indienen bij de NVWA via het formulier vragen geblokkeerde bedrijven. De kosten voor de inspectie zijn voor rekening van de aanvrager (pluimveehouder).

Ik heb een geblokkeerd leghennenbedrijf, maar niet al mijn stallen zijn verontreinigd.
Mag ik dan kippen afzetten van mijn niet verontreinigde stal?

U kunt de kippen enkel afzetten in Nederland. Exporteren naar het buitenland is enkel mogelijk via een exportcertificaat. Het exportcertificaat wordt alleen afgegeven als de hele UBN is vrijgegeven door de NVWA zowel voor mest, dieren en eieren (indien van toepassing).

Ik heb een geblokkeerd leghennenbedrijf, maar niet al mijn stallen zijn verontreinigd.
Mag ik dan mest afzetten van mijn niet verontreinigde stal?

Met de NVWA is overeenstemming bereikt over twee protocollen voor de afvoer van fipronil vrije mest van geblokkeerde UBN’s. In de twee mestprotocollen worden twee scenario’s uitgewerkt:

Protocol afvoer mest, scenario 1
Dit protocol heeft betrekking op UBN’s, waar in de geblokkeerde stallen geen dieren meer aanwezig zijn en alle verontreinigde mest is afgevoerd naar BMC Moerdijk. Kortom er wordt alleen vrije mest geproduceerd in vrijgegeven stallen.

Protocol afvoer mest, scenario 2
Dit protocol is van toepassing op bedrijven waarbij er op één UBN sprake is van meerdere stallen en waar zowel vrije mest als verontreinigde mest wordt geproduceerd.

Op de website van AVINED kunt u beide protocollen terugvinden. Wij raden u sterk aan om de protocollen aandachtig door te lezen, voordat u zich aanmeldt bij fipronil@avined.nl.

Welke mest moet er naar BMC Moerdijk worden afgevoerd (en welke mest niet)?
Mest waarin fipronil is aangetoond (>0.005mg/kg), moet worden afgevoerd naar BMC Moerdijk. Dit geldt ook voor mest van geblokkeerde bedrijven, waar geen fipronil of <0.005mg/kg fipronil is aangetoond en de mest nog niet d.m.v. monstername is vrijgegeven door de NVWA.

De mest met fipronil zal op zeer hoge temperatuur verbrand worden voor het verwijderen van de stof fipronil uit het milieu. Het is daarom belangrijk om uw mest met een zo hoog mogelijke droge stof gehalte aan te leveren. Mest, met de analyse uitslag ‘fipronil niet aangetoond’ en dat is vrijgegeven door de NVWA, mag worden afgevoerd via de reguliere weg. Dit is enkel van toepassing als bij alle stallen van 1 UBN de mest is vrijgegeven*.

U kunt het protocol mest afvoer naar BMC raadplegen via de AVINED website.

Voor de afvoer van de mest heeft u toestemming nodig van de NVWA. U kunt een verzoek indienen via het formulier eenmalige afvoer bij blokkade. Zodra u toestemming heeft ontvangen moet u de afvoer zelf regelen met BMC (mest) telefoonnummer (0499) 32 04 00. De NVWA houdt steekproefsgewijs toezicht op de afvoer.

* Let op: hierop zijn twee uitzonderingssituaties van toepassing, waarvoor een kanalisatieprotocol van toepassing is.Aanmelding

Indien u in aanmerking wilt komen voor dit protocol, dan dient u zich  te melden bij AVINED via fipronil@avined.nl met vermelding van contactgegevens, KIP-nummer en zo volledig mogelijke beschrijving van de situatie. AVINED  geeft bedrijven door voor een nulmeting aan de Certificerende Instanties Kiwa VERIN of ISACert.

Er is amitraz aangetroffen in de mest, welk protocol moet ik hiervoor volgen?
Het kanalisatieprotocol afvoer mest scenario 1+2 zijn ook van toepassing op locaties waar amitraz is aangetroffen in mest.

Mijn UBN is geblokkeerd. Mag ik onbeperkt monstername voor vrijgave aanvragen?
Het is niet mogelijk om onbeperkt een herbemonstering van hetzelfde product (eieren, kippen of mest) aan te vragen bij de NVWA. Er zijn twee opties tot herbemonstering:

 1. Er zijn minimaal 8 dagen verstreken sinds de laatste monstername door de NVWA.
 2. U laat een onafhankelijke monsternemer monsters nemen en onderzoeken door een privaat lab. Wanneer de uitslagen van de monsters onder MRL zijn, komt u in aanmerking om (eerder dan de aangegeven 8 dagen) opnieuw een monstername aan te vragen bij de NVWA.

U kunt de herbemonstering aanvragen via het formulier ‘Aanvraag monstername voor vrijgave’.

Op welke termijn kan ik reactie verwachten van de NVWA?
De NVWA streeft ernaar om na ontvangst van een aanvraag de monstername binnen twee dagen uit te voeren. Nadat de monsters zijn genomen, duurt het gemiddeld drie tot vier dagen voordat de uitslag kan worden gecommuniceerd. Dus tussen aanvraag en uitslag liggen gemiddeld vijf tot zes dagen. Bedrijven worden telefonisch geïnformeerd zodra de uitslag bekend is. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging van de uitslag. Heeft u na zes dagen nog geen reactie ontvangen, vraag dan via het formulier vragen geblokkeerde bedrijven na wat de reden hiervoor is. Voor een snelle afhandeling dient u een aanvraag voor monstername via dit formulier in te dienen.

Daarnaast kunt u het ook aangeven bij AVINED als het nemen van monsters of de uitslag van de monsters lang op zich laat wachten door een e-mail sturen naar fipronil@avined.nl met vermelding van uw telefoonnummer, KIP-nummer, om welke type monters het gaat en de datum monstername(s). AVINED beschikt niet over deze uitslagen, maar draagt wel knelpunten aan bij de NVWA.

Wilt u meer informatie over:

 • op welke manier u de stal weer schoon krijgt van fipronil?

 • hoe de bemonstering bij een lege stal door de dierenarts moet worden uitgevoerd (dringend advies om dit voor opzet te doen)?

 • verklikkerkippen

U kunt hiervoor de website van de GD raadplegen. De site van de GD wordt regelmatig aan de laatste ontwikkelingen aangepast en bevat ook diverse protocollen.

Ik wil herbevolken. Wat zijn mijn opties?

Uw UBN is (gedeeltelijk) geblokkeerd. De stal(len) die u wilt herbevolken zijn gereinigd en alle fipronil verontreinigde pluimveemest is afgevoerd.
U kunt kiezen om de stal(len) volledig te bevolken of minimaal 15 verklikkerkippen te gebruiken.
De NVWA stelt de volgende eisen aan de inzet van verklikkerkippen:

 • Minimaal 15 kippen per stal door de gehele stal heen.
 • Als het een stal is met kooi- of koloniehuisvesting, dan moeten minimaal 15 kippen in 5 groepen van 3 verdeeld wordenen verspreid door de stal in 5 kooien geplaatst worden.
 • De kippen moeten tenminste 4 weken in de stal zitten, daarna kan bij de NVWA een verzoek tot monstername van de dieren, eieren en mest gedaan worden.
 • Opzet van verklikkerkippen moet geregistreerd worden in het KIP-systeem via Mijn AVINED. De datum van opzet in KIP is voor de NVWA bepalend wanneer de termijn van minimaal 4 weken is verlopen.
 • Als de uitslag van alle dan wel een deel van de NVWA-monsternames onder MRL is, wordt de stal geheel vrijgegeven dan wel alleen voor eieren, kippen en/of mest.

Voor meer informatie over de inzet van verklikkerkippen verwijzen wij naar dit protocol van de GD. De eisen van de NVWA zijn hierin verwerkt.

Ruikoppel weer in productie, wat nu?
In de afgelopen weken zijn verschillende legkoppels geruid om daarmee het fipronil gehalte te verlagen. Deze koppels komen weer in productie en daarover krijgen we regelmatig vragen. De meest gestelde vragen hebben we voor u onder elkaar gezet. We zijn daarbij uitgegaan van de situatie dat zowel de dieren als de eieren en de mest nog niet vrijgegeven zijn.

Voor praktische tips over het ruien en schoonmaken van de stal verwijzen we naar de website van de GD.

Nadat een ruikoppel weer in productie is gekomen, kunt u in principe bij de NVWA een aanvraag doen voor een monstername bij eieren, dieren of mest. U hoeft in dit geval niet vier weken te wachten. Wel raden wij aan dat u eerst zelf monsters van bijvoorbeeld de eieren neemt en laat analyseren.

Verschillende bedrijven mogen consumptie-eieren uit vrije stallen afzetten volgens een kanalisatieprotocol. Het weer in productie komen van een ruikoppel kan gevolgen hebben voor dat protocol. U dient dit in ieder geval tijdig te melden bij uw Certificerende Instantie. Deze kan nagaan wat de gevolgen zijn voor het protocol op uw bedrijf.  

Ik heb een lege pluimveestal op mijn geblokkeerde bedrijf die ik niet meer in productie wil nemen. Hoe kom ik dan van mijn geblokkeerde status af?
U moet deze stal bevolken met verklikkerkippen. Het pluimvee moet minimaal 4 weken op het bedrijf aanwezig zijn voor er bemonsterd mag worden. U kunt deze bemonstering aanvragen met het vrijgave formulier.

Welke middelen mag ik gebruiken voor het reinigen van mijn stallen?
U mag hiervoor enkel toegelaten middelen gebruiken. U kunt hiervoor de website van CTGB raadplegen.

Welke bedrijven mag ik inschakelen voor het reinigen en ontsmetten van mijn stallen?
Als u IKB Kip of IKB Ei erkend bent, mag u enkel reinigings- of ontsmettingsbedrijven inzetten die IKB PSB erkend zijn. Via deze site kunt u nagaan welke bedrijven erkend deelnemer aan IKB PSB zijn.

Wat moet ik doen als ik twijfel over mogelijke residuen in mijn eieren na behandeling van bloedluis?
Meldt u zich bij AVINED (fipronil@avined.nl) en de NVWA (icb@nvwa.nl) en laat uw eieren bemonsteren en analyseren.

Wat moet ik doen als blijkt dat er te veel fipronil in mijn consumptie-eieren zit?
U mag uw eieren dan niet regulier afvoeren. Meldt dit bij de NVWA (icb@nvwa.nl) en bij AVINED (fipronil@avined.nl). Meer informatie hierover vindt u in de lijst met vragen en antwoorden van de NVWA: vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven.

Hoe gevaarlijk is Dega 16 / fipronil? Welke grens wordt gehanteerd?
Meer informatie hierover vindt u op de website van de NVWA.

In de media lees ik dat ChickFriend een IKB PSB-erkenning heeft. Klopt dat?
Het bedrijf ChickFriend heeft nooit een IKB erkenning gehad. Het zusterbedrijf ChickClean heeft een IKB erkenning gehad voor ontsmetten.

Waarom zijn er vleeskuikenbedrijven geblokkeerd?
De NVWA heeft uit voorzorg vleeskuikenbedrijven op gemengde bedrijven geblokkeerd. Gemengde bedrijven zijn bedrijven waar in gescheiden stallen of zelfs gescheiden locaties leghennen en vleeskuikens worden gehouden. Vleeskuikens hebben geen last van bloedluis en wordt dus ook niet bestreden. Indien echter het leghennenbedrijf geblokkeerd wordt, dan blokkeert de NVWA uit voorzorg ook het vleeskuikenbedrijf.

Bij wie kan ik mijn schade verhalen?
Wij adviseren u contact op te nemen met bijvoorbeeld uw branchevereniging (NOP of NVP) of uw rechtsbijstandverzekering.

Welke datum is bepalend voor het opheffen van de blokkade op eieren?
De datum van monstername is bepalend voor het opheffen van de blokkade. Dit houdt in dat na opheffing van de blokkade, eieren die geproduceerd zijn vanaf de datum van monstername in de handel gebracht mogen worden. Randvoorwaarde daarbij is wel dat het gehalte fipronil in eieren onder de 0,005 mg/kg moet liggen.

Mag ik producten boven MRL in de handel brengen?
Voor alle bedrijven in de keten (pluimveehouders, pakstations, ei-productenbedrijven etc.) geldt dat er geen (producten van) eieren of pluimvee in de handel mogen worden gebracht met een fipronil gehalte hoger of gelijk aan de MRL (0,005mg/kg). Deze verantwoordelijkheid geldt altijd, dus ook bij stallen / voor bedrijven die zijn vrijgegeven door de NVWA. Eieren met een fipronil gehalte hoger of gelijk aan 0,005mg/kg zijn categorie 1 materiaal en mogen alleen afgevoerd worden naar Rendac.