Meer informatie verspreiding LPAI België (update 22 mei)

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in België is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

Op de getroffen bedrijven vertonen de pluimveekoppels ernstige klinische verschijnselen, zoals hoge uitval (20%-60%) en productiedaling (20%-100%). Vooralsnog is de enige overeenkomstige factor die gevonden wordt bij deze pluimveekoppels een besmetting met het laagpathogene aviaire influenza (LPAI) virus H3N1. Over de aard van het ziekteverwekkende vermogen van dit virus zijn de meningen verdeeld. Daarnaast worden er steeds verschillende pathogenen samen met H3N1 worden aangetroffen. Het ziektebeeld is in ieder geval niet eenduidig te noemen.  Vogelgriep van het type H3 is geen bestrijdingsplichtige ziekte, dat zijn uitsluitend het type H5 en N7. Pluimveehouders en hun ketenpartners nemen dus hun eigen verantwoordelijkheid bij de bestrijding van deze bedrijfsziekte (LPAI, type H3N1).

Er is nog geen gecoördineerde bestrijding ingesteld in België. Daarom blijft het virus in de getroffen regio aanwezig en houdt insleep en versleep van het virus aan. De Belgische Boerenbond meldt dat op bedrijven met meerdere stallen het virus overgaat naar andere stallen, ondanks genomen preventiemaatregelen. De Belgische overheid en pluimveesector hebben echter wél overeenstemming bereikt voor een gecoördineerde bestrijding. De Europese Commissie geeft hiervoor nog geen groen licht. De laag pathogene H3 stam staat niet op de OIE lijst of Europese lijst van de te bestrijden ziekten. Daarom zou een vergoeding vanuit het sanitair fonds gezien worden als staatsteun, een bedrag dat na afloop moet worden terugbetaald. De Commissie lijkt vooralsnog ook niet gevoelig voor de argumentatie dat alleen via gecoördineerde aanpak deze ziekte uitbraak met hoge uitval en productiedaling ingedamd kan worden.

Situatie Nederland
Tot nu toe zijn er geen signalen bekend over problemen in Nederland als gevolg van H3N1 LPAI. AVINED heeft intensief contact met vertegenwoordigers van de Belgische pluimveesector en de federale overheid over de situatie. Op deze manier volgt AVINED de situatie in België op de voet.

De adviescommissie pluimveegezondheidszorg van AVINED heeft de GD gevraagd nader onderzoek te doen naar de eigenschappen van het H3 virus, zodat we voorbereid zijn bij een verdenking. Zodra er resultaten beschikbaar zijn, wordt u hierover geïnformeerd. Ook heeft AVINED in een brief aan het Ministerie van LNV verzocht om te bespreken welke passende maatregelen genomen kunnen worden om een escalatie in Nederland te voorkomen, mits dat nodig is uiteraard. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Nederland tegen dezelfde problemen aan zal lopen bij de Europese Commissie als dat België nu doet. Dat betekent dat het voorkómen van een H3 besmetting in Nederland een hoop problemen scheelt.

Maatregelen

  1. Tref hygiënemaatregelen
    In alle gevallen is alertheid nodig. De getroffen bedrijven bevinden zich in een pluimveedicht gebied. Gezien de nauwe handelsrelaties tussen de Belgische en de Nederlandse pluimveesector, dringt AVINED aan op het nauwkeurig naleven van de hygiënemaatregelen. Dit geldt niet alleen voor pluimveehouders, maar ook voor erfbetreders, transporteurs en bedrijven in de pluimveesector. Let ook op de reinheid van vervoersmiddelen (trucks, containers) afkomstig uit België. Met als doel introductie van de laagpathogene vogelgriep in Nederland te voorkomen. Raadpleeg deze webpagina www.avined.nl/thema/bedrijfshygiene voor tips en adviezen hierover.
  2. Controle import uit België
    Ook adviseren wij u extra op te letten bij de import van dieren uit België. Wij adviseren u om te controleren of deze dieren vrij zijn van antistoffen tegen Aviaire Influenza, voordat de dieren op uw erf arriveren. Dat kan met een klinische inspectie of aanvullende diagnostiek. In de IKB voorschriften is reeds opgenomen dat geïmporteerd pluimvee afkomstig is van bedrijven, waarvan is vastgesteld dat ze vrij zijn van antistoffen tegen Aviaire Influenza. In de praktijk wordt deze informatie vaak meegegeven met het koppel dat wordt aangevoerd. Gezien de actuele Belgische veterinaire situatie adviseert AVINED om deze informatie tijdelijk vooraf te ontvangen.

  3. Alert bij ziekteverschijnselen
    Tot slot het blijft belangrijk om extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, zodat een besmetting van bedrijfsziekten in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt om verspreiding te voorkomen. Neem daarom bij een verdachte situatie contact op met uw dierenarts en leef zo goed mogelijk de hygiënemaatregelen na. Ook is er een meldplicht van kracht. Heeft u last van meer dan 0,5% uitval gedurende twee dagen of meer dan 3% per week per koppel? Dan bent u verplicht dit te melden bij de NVWA, het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88 .

Meer informatie
Meer informatie over de hygiënemaatregelen die u kunt treffen, kunt u vinden op deze webpagina van AVINED. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen over de situatie in België? Neem dan gerust contact met ons op: info@avined.nl | 088 998 4340.