Reactie vleeskuikensector op rapport antibioticumgebruik SDa

26 mei 2015

De vleeskuikensector is teleurgesteld over de stijging van ruim 20% van het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens die de SDa signaleert in haar rapport over 2014 ten opzichte van 2013. De ambitie van de vleeskuikensector is om een verder daling van het antibioticumgebruik te realiseren. De sector had zelf eerder gesignaleerd dat ten opzichte van 2013 het gebruik nog gedaald is en dat in 2014 het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens stagneerde. De sector werkt aan een analyse van de situatie, waarbij gekeken wordt naar de knelpunten die optreden en waarbij de vraag beantwoord moet worden hoe en wanneer het  gebruik  bij vleeskuikens weer verder kan dalen.

Een behoorlijk deel van de stijging in het rapport van de SDa is overigens goed verklaarbaar door wijzigingen in de behandelleeftijd van de dieren en de wijze waarop dit in de rekensystematiek doortelt. De sector heeft eind 2013 flink ingezet het (soms preventieve) gebruik van antibiotica in de eerste week fors terug te dringen. Dit is gelukt in 2014. Dit betekende wel da in sommige gevallen het gebruik van antibiotica later in het koppel en bij zwaardere dieren nodig was. Hierdoor zijn meer kg antibiotica gebruikt bij zwaardere dieren. Door de rekensystematiek van de SDa betekent dit een stijging van het antibioticumgebruik  [1].

De vleeskuikensector kan zich in grote lijnen goed vinden in de aanbevelingen van de SDa. Onderstaand een reactie op de conclusies en aanbevelingen.

  • De SDa concludeert in haar rapport dat de daling van het antibioticumgebruik in de periode 2009 – 2014 in de vleeskuikensector nog altijd het grootst is van de vier veehouderijsectoren: 57%.
  • De aanzienlijke daling van het gebruik van derde keus middelen (de kritische middelen voor de mens) zet door in de pluimveesector.
  • De pluimveesector is in overleg met de SDa om problemen rond de verschillen i.v.m. rekensystematiek in de toekomst te voorkomen. De sector is ook bezig met een eigen analyse van de verschillende cijfers.
  • De sector stelt dat het gebruik van antibiotica ook tijdelijk wel eens hoger kan uitpakken. In de vleeskuikensector worden zeven keer per jaar jonge dieren opgezet en in relatief korte tijd grootgebracht.

De sector kan zich in grote lijnen vinden in de aanbevelingen van de SDa. De pluimveesector voert (naast de analyse om verdere stappen te kunnen zetten) de volgende maatregelen uit:

  • De sector zal op korte termijn de aanpak van bedrijven in het rood aanscherpen en ook de aanpak van bedrijven in het oranje via de kwaliteitsregeling IKB Kip uitbreiden.
  • Analyse van succes- (en faal-) factoren en komen tot kennisoverdracht/verbeterplannen wordt door de sector opgepakt.
  • Verdere reductie koppelen aan innovatieagenda’s: stimulering van innovaties die leiden tot een lager antibioticumgebruik. Antibiotica is een van de speerpunten van de top sector AGRO-FOOD. Integraliteit is voorwaarde.
  • De sector zet in op diergezondheidsonderzoek naar veel voorkomende problemen (vertering, E.coli, enterococcen) en werkt aan twee grote projecten verbetering keteninformatie en duurzame pluimveeketen (loopt op dit moment) en een project over verbetering van diergezondheid (E.coli). Deze onderzoeken moeten bijdragen aan verbetering van de situatie in de vleeskuikenketen met al gevolg een reductie van het antibioticumgebruik. Voor enkele projecten zoekt de sector nog naar financieringsopties.  De sector vraagt al geruime tijd aan de overheid een instrument (in de vorm van een Algemeen Verbindend Verklaring) om dit onderzoek door alle primaire bedrijven in de sector te kunnen laten financieren.
  • Binnen de sector zijn verschillende initiatieven die op termijn verbeteringen moeten opleveren: uitbroeden in de stal, verschillende initiatieven rond de kip van morgen, etc.

[1] De sector heeft in 2014 ingezet op het verminderen van het gebruik van Lincomycine-Spectinomycine dat vaak kort na de opzet van dieren is ingezet. Dit middel werd gebruikt om pootproblemen later in het koppel dieren te voorkomen maar wordt wel gezien als preventief gebruik. Dit heeft er wel toe geleid dat op latere leeftijd meer antibiotica zijn ingezet. Deze tendens verklaart door de wijze van berekenen al een groot deel van het verschil. Omdat in de rekenmethode van de SDa de kilogrammen antibiotica worden toegeschreven aan het aantal dieren met een gemiddeld gewicht (1kg) en niet met het gewicht dat hoort bij de behandelleeftijd.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met AVINED, Erik de Jonge | 030-75 55 019 | edjonge@avined.nl