Toelichting op wijzigingen IKB PSB en extra informatie voor laadbedrijven en ZZP'ers

Wijzigingen per 1 september 2018

Half augustus hebben we (AVINED) u per brief geïnformeerd over de wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB per 1 september 2018. In deze nieuwsbrief worden een paar wijzigingen verder toegelicht.

Definities plaagdieren, plaagdierenbeheersing en plaagdierenbeheersingsbedrijf

Binnen IKB PSB is in het verleden gesproken over ongedierte en ongediertebestrijdingsbedrijf. Naar aanleiding van alle actualiteiten rondom plaagdieren (en rode vogelmijt in het bijzonder) het afgelopen jaar zijn met experts in de plaagdierenbranche de huidige definities aangepast en/of nieuwe definities toegevoegd. Er wordt niet meer gesproken over ongedierte, maar over plaagdieren. Daarnaast wordt gesproken over een plaagdierbeheersing in plaats van een ongediertebestrijding. Zo zijn de definities binnen IKB PSB weer aan de tijd aangepast. Ook de certificatieschema’s voor pluimveevlees (IKB Kip) en pluimvee-eieren (IKB Ei) hebben (of zullen op korte termijn) deze definities opgenomen (opnemen).

Een goede werkvoorbereiding is belangrijk!

Binnen de voorschriften voor alle pluimveeservicebedrijven is verduidelijkt wat wordt verstaan onder een goede werkvoorbereiding. Namelijk dat iedere opdracht schriftelijk bevestigd moet worden door de IKB PSB-deelnemer naar de opdrachtgever. In Bijlage 1.1A, artikel 5a, kunt u vinden aan welke voorwaarden de schriftelijke opdrachtbevestiging moet voldoen. 

Loskoppeling certificatie- en controledatum  

Certificaten worden geldig per kalenderjaar. Dit leidt tot een minder strakke koppeling van de certificatiedatum en de controledatum. Hierdoor kunnen de controle-organisaties (CO) de controles vrijer inplannen. Dit heeft als voordeel dat een tijdelijke controle-stop (bijv. n.a.v. vogelgriep) minder invloed heeft op het aantal verlopen certificaten. Voor deze omzetting hoeft u zelf geen actie te ondernemen, dit verloopt via de Certificerende Instantie (Kiwa VERIN).  Het is overigens niet zo dat de IKB PSB-deelnemer zelf de controledatum bepaalt, of kan eisen dat dit aan het einde van een jaar gebeurt. De deelnemer dient mee te werken aan de planning die de CO voorstelt, omdat de CO ernaar moet streven alle controles telkens voor 31 december te hebben uitgevoerd. Natuurlijk is er coulance bij het inplannen als zich onvoorziene zaken voordoen zoals ziekte.

Tot slot
U kunt de gewijzigde documenten inzien op de website van IKB PSB, onder het kopje certificatieschema.

ZZP

Wijzigingen per 1 september 2018

Om de afnemers van pluimveeservicediensten te ontlasten, is voor ZZP’ers de verplichting opgenomen om modelovereenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever af te sluiten. Dit biedt de pluimveehouder de zekerheid dat er geen loonheffingen ingehouden en afgedragen moeten worden. De modelovereenkomst moet door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. LTO heeft een goedgekeurde modelovereenkomst, welke zeer toepasbaar is voor de agrarische sector. Deze kunt u hier vinden. Daarnaast moet een ZZP’er beschikken over / aantonen dat:

  • een recente BTW-aangifte met betalingsbewijs;

  • een uittreksel uit de Kamer van Koophandel welke maximaal 3 maanden oud is;

  • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

  • er passende beheersmaatregelen zijn getroffen om te borgen dat er conform de door de Belastingdienst goedgekeurde (raam)modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gewerkt.

Op onze website vindt u ook diverse links naar websites waar meer informatie te vinden is. 

De getekende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten in de administratie worden bewaard. Tevens moet bij de schriftelijke opdrachtbevestiging richting de opdrachtgever worden aangegeven wat het goedkeuringsnummer is van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

IKB PSB blijft zich aanpassen aan de actualiteiten. Met de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder ZZP'ers. Zoals het er nu naar uitziet zal vanaf 1 januari 2020 nieuwe wet- en regelgeving in werking treden voor ZZP’ers. Hier wordt u te zijner tijd nader over geïnformeerd.

Vangen en laden van pluimvee

Extra scholingsmateriaal voor vang- en laadbedrijven

In de afgelopen jaren is bij een groot Europees project onderzoek gedaan naar het transport van diverse diersoorten. Ook voor pluimvee is er onderzoek verricht. Eén van de producten die dit project heeft opgeleverd is een kort filmpje over hoe volgens de ‘Animal Transport Guides - Guide to good practices for the transport of poultry’, pluimvee moet worden gevangen.

Dit filmpje is beschikbaar in acht talen en kunt u bijvoorbeeld inzetten bij de extra scholing van uw medewerkers. De filmpjes zijn beschikbaar via deze link.

Gebruik van persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We willen u nader informeren over de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van persoonsgegevens in relatie tot uw werkzaamheden. Onderstaand vindt u meer toelichting over ‘Mogelijkheden en beperkingen controle ID-bewijzen vangbedrijf’ en ‘Inhuren personeel door pluimveeservicebedrijf’.

Mogelijkheden en beperkingen controle ID-bewijzen vangbedrijf

Bij het laden moeten alle medewerkers een geldig identiteitsbewijs (ID-bewijs) (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart/paspoort uit een EER-land of een Nederlandse vreemdelingendocument) bij zich hebben, zodat zij zich richting de pluimveehouder kunnen identificeren. Voor de pluimveehouder heeft een kopie van een geldig ID-bewijs geen meerwaarde. Dit mag namelijk wettelijk gezien niet worden gearchiveerd. De pluimveehouder moet ter plekke het originele ID-bewijs controleren en gegevens hiervan opnemen in de eigen administratie. De gegevens die hierbij in de administratie bewaard mogen worden zijn o.a. naam, adres en woonplaats, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit, soort ID-bewijs en geldigheidsduur. Het vangbedrijf mag de pluimveehouder vooraf wel informeren over bijv. het aantal vangers en de namen van medewerkers van de vangploeg, mits er toestemming is van de medewerkers om deze informatie aan derden te verstrekken.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen van het ID-bewijs in relatie tot uw werkzaamheden, kunt u hier klikken.  

Inhuren personeel door pluimveeservicebedrijf

Het kan voorkomen dat u, als pluimveeservicebedrijf, personeel inhuurt. Hierbij is het belangrijk om te realiseren dat er andere spelregels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens en

-documenten dan bij uw eigen personeel. Bij inhuur van personeel mag er geen kopie van het ID-bewijs in de administratie van de hoofdaannemer (het pluimveeservicebedrijf dat het personeel inhuurt) aanwezig zijn.

U bent echter wel gerechtigd om het ID-bewijs te controleren. Er moet in de administratie van de hoofdaannemer (het pluimveeservicebedrijf dat het personeel inhuurt) bepaalde informatie worden vastgelegd zoals BSN, NAW-gegevens, geboortedatum, nationaliteit, nummer ID-bewijs en geldigheidsduur ID-bewijs. De uitzondering op bovenstaande zijn arbeidskrachten van buiten de EER, van buiten Zwitserland of uit Kroatië: hierbij moet er een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor ZZP’ers die ingehuurd worden. De spelregels rondom de verificatieplicht, kunt u hier lezen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen van het ID-bewijs in relatie tot uw werkzaamheden, kunt u hier klikken.  

Herinnering enquête laadbedrijven

Reeds is aan u een verzoek verzonden voor het invullen van een enquête over de cursus ‘Verantwoord Pluimveeladen’. Mocht u deze enquête nog niet hebben ingevuld, vragen wij u dit alsnog te doen. Uw deelname aan deze enquête helpt ons de cursus te verbeteren voor toekomstige deelnemers.

Door te klikken op de onderstaande link komt u op de pagina van de enquête. Wij bedanken u voor uw medewerking! https://www.formdesk.nl/avined/verantwoordpluimveeladen

De enquête wordt één week na het versturen van deze nieuwsbrief gesloten voor reacties. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice IKB PSB: info@ikbpsb.nl | 088 - 998 4340