Antibiotica

Antibioticaresistentie is een groot probleem voor mens en dier. Om de antibioticaresistentie te verminderen, wil de pluimveesector het gebruik van antibiotica flink verminderen. De sector werkt hieraan sinds 2009 en de resultaten zijn goed. Voor de periode 2016 - 2020 is een nieuw plan opgesteld om tot een verdere reductie van het gebruik van antibiotica te komen zonder dat de gezondheid of het welzijn van de dieren in het geding komen.

Antibiotica aanpak
In 2016 is het plan antibiotica pluimveesector 2016-2020 van start gegaan. Meer informatie vindt u hier.

Rekenmethode
In 2017 is de pluimveesector overgegaan op een nieuwe methode voor het berekenen van het antibioticagebruik. Lees hier meer.

Zelfcontrole antibiotica
AVINED heeft een zelfcontroleprogramma monitoring kritische stoffen ontwikkeld, waarbij het gebruik van antibiotica en de antibioticaregistratie worden gecontroleerd. Het zelfcontroleprogramma werkt met een steekproefsgewijze bemonstering op bedrijven en uitgebreide analyses op antibiotica.
Meer informatie vindt u hier.

IKB Kip-deelnemende opfokbedrijven worden sinds medio 2018 door de Certificerende Instelling (CI) beoordeeld op de hoogte van het antibioticumgebruik op het bedrijf. Bedrijven worden elk half jaar ingedeeld in de categorieën groen, oranje en rood.

Het jaarlijkse rapport van AVINED over het antibioticagebruik in de pluimveesector is gepubliceerd op de site van AVINED. In het rapport vindt u uitgebreide gegevens over het antibioticagebruik bij de bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector.

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

Antibioticagebruik in de pluimveesector
Aanscherping uitvoering I&R en handel in pluimvee

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak antibiotica in de pluimveesector vindt u hiernaast in het document ‘masterplan (versie augustus 2014)’ en de presentatie ‘aanpak antibiotica pluimveesector’. Resultaten vindt u in het rapport ‘antibioticumgebruik pluimveesector’.

Contactpersoon

Erik de Jonge
088 - 998 43 36
edjonge@avined.nl