Rekenmethode

De pluimveesector is overgegaan op een nieuwe methode voor het berekenen van het antibioticagebruik. Deze methode is afgestemd met de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit.

Een uitgebreide omschrijving van deze methode vindt u in de de Standard Operating Procedure (SOP). In het rapport ‘antibioticagebruik pluimveesector in 2016’ is voor het eerst met de nieuwe rekenmethode gewerkt. Vanaf 1 juli 2017 wordt de nieuwe rekenmethode ook in de benchmarkrapporten gebruikt.

Wat houdt de nieuwe rekenmethode in?

In de nieuwe methode wordt uitgegaan van de daadwerkelijk door de dierenarts geleverde kilogrammen antibiotica. Via een normdosering wordt dan berekend hoeveel (kilogrammen) dieren hiermee behandeld kunnen worden. Dit getal wordt gedeeld door het aantal dieren maal het gewicht van de  dieren tijdens de behandeling en vermenigvuldig met 365 dagen. Het behandelgewicht wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde groeicurve per soort pluimvee.

Waarom een nieuwe rekenmethode?

De pluimveesector gebruikte een andere methode voor het berekenen van het antibioticagebruik dan andere veehouderijsectoren en dan de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). De pluimveesector werkte met behandeldagen en niet met kilogrammen. Nadeel van de methode was dat afwijkingen in doseringen niet terug te zien waren in de cijfers. De  SDa gebruikt een getal waarbij geleverde kilogrammen antibiotica werden gedeeld door het aantal kilogrammen dier dat aanwezig was. Hierbij gebruikt de SDa een gemiddeld gewicht (1 kg bij vleeskuikens) en niet het behandelgewicht. Op individueel bedrijfsniveau kan dit tot forse afwijkingen in de getallen leiden. Met de nieuwe rekenmethode zijn de nadelen van beide methoden ondervangen.

Naam en vastlegging rekenmethode

De nieuwe rekenmethode met alle aannames en formules is vastgelegd in een standard operating procedure (SOP) die is goedgekeurd door de SDa. Het nieuwe getal heet op bedrijfsniveau de DDDAF (Defined Daily Dosage Animal Farm) en op sectorniveau de DDDAS (Defined Daily Dosage Animal Sector).

Samenvatting berekening DDDAF voor een bedrijf

Bepaal de periode waarover het DDDAF getal wordt berekend.

Per behandeling wordt het aantal behandelbare dierdagen berekend.

  • Neem de aantallen verpakking(en) en reken met de SDa normdosering voor de betreffende verpakking uit hoeveel kg pluimvee daarmee behandeld kan worden. Dit heet het  aantal behandelbare kg doeldier.
  • Corrigeer het aantal behandelbare kilogrammen doeldier door te delen door het behandelgewicht.

Dit is dan het aantal behandelde dierdagen.

Per koppel wordt het aantal levensdagen berekend.

  • Aantal aanwezige vleeskuikens x het aantal dagen dat de vleeskuikens aanwezig waren.

Deel het aantal behandelde dierdagen (1) door het aantal levensdagen (2) en vermenigvuldig dit met 365.

Doe dit voor alle behandelingen die een koppel heeft gehad in de gekozen periode en tel deze getallen bij elkaar op tot het DDDAF getal voor het koppel. Tel vervolgens de getallen voor alle koppels in de bepaalde periode bij elkaar op om te komen tot het DDDAF getal voor het bedrijf in de betreffende periode.