Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Veelgestelde vragen Onderzoek en Innovatie

De Agenda maakt collectief onderzoek mogelijk, waaruit praktische kennis voortvloeit. Onderwerpen zoals diergezondheid en milieu emissies zijn vraagstukken waarvoor meerjarig en kostbaar onderzoek nodig is. Dit is door individuele ondernemers vaak moeilijk te financieren. De agenda geeft ondernemers ook de mogelijkheid om knelpunten aan te dragen waar onderzoek naar gedaan moet worden. Dit kan door een kennisvraag in te dienen. Daarnaast is onderzoek en innovatie nodig om de pluimveehouderij in Nederland competitief te houden en duurzaam te maken.

Pluimveehouders, pakstations en broederijen zijn verplicht zich te registreren bij AVINED en inzage te geven in bepaalde bedrijfsgegevens. Deze verplichting vloeit voort uit de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.

Pluimveehouders en broederijen kunnen zich het meest eenvoudig registreren door inloggen in MIJN AVINED en akkoord te geven voor registratie. Op basis van de omvang van de onderneming wordt een bijdrage opgelegd.

Registreren online doet u als volgt:

  • Log in via Mijn AVINED
  • Er verschijnt automatisch een scherm waarin u gevraagd wordt akkoord te gaan met de registratie. Ziet u dit scherm niet bij inloggen? Het kan zijn dat u eerder al akkoord heeft gegeven door in te loggen op uw account.

Na uw akkoord gebruiken wij de gegevens uit Mijn AVINED, zodat u voor de AVV niet apart opgave hoeft te doen. Registreert u zich niet? Dan wordt een geschat bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is in de meeste gevallen een veelvoud hoger dan wanneer u zich registreert.

Het onderzoek in de Onderzoeksagenda is van belang is voor de gehele pluimveesector. Collectief onderzoek is alleen collectief als iedereen bijdraagt. Resultaten komen beschikbaar voor iedereen in de sector. Zo worden er regelmatig artikelen geplaatst in de vakmedia over onderzoeksresultaten en vindt u meer informatie over de voortgang en resultaten van het onderzoek op de website.

De verplichting om bij te dragen aan de Onderzoeksagenda komt voort uit de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het ministerie van LNV en vastlegging van de verplichting door LTO/NOP, NVP, COBK en ANEVEI.

De wensen en kennisvragen, die door brancheorganisaties worden ontvangen, worden geïnventariseerd. Daarnaast kan een ondernemer die niet bij een brancheorganisatie is aangesloten ook direct een wens of kennisvraag indienen bij AVINED.

De onderzoekscommissies bespreken de ontvangen wensen en kennisvragen. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van alle deelsectoren en aangesloten brancheorganisaties. De commissies beoordelen de voorstellen onder andere op relevantie, het beschikbare budget en of deze passen binnen de kaders van de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector. De commissies stellen daarna een advies op richting het AVINED bestuur.

Het bestuur van AVINED besluit over de adviezen. Het bestuur bepaalt het budget en stelt de hoogte van de bijbehorende onderzoeksbijdrage vast.

De Onderzoeksagenda wordt ingevuld door het bestuur van AVINED, op basis van een advies van de onderzoekscommissies. De Onderzoeksagenda loopt van 2018 tot en met 2027. De onderzoeksbegroting kunt u per jaar terugvinden op deze pagina.

Op avined.nl/onderzoek vindt u informatie over de onderzoeken in de Onderzoeksagenda. Hier wordt ook nieuws over de voortgang van een onderzoek geplaatst. Ook verschijnen er regelmatig artikelen in de vakmedia over onderzoeksresultaten.

Aangezien de nieuwe AVV op 1 april 2021 is ingegaan, is er geen onderzoeksbijdrage geïnd over de maanden januari t/m maart 2021. Hierdoor is er een tekort aan inkomsten ontstaan ten opzichte van de financiering voor de lopende onderzoeksprojecten. Om te zorgen dat alle onderzoeken alsnog volgens planning uitgevoerd kunnen worden, wordt dit tekort verrekend via de onderzoeksbegroting 2022 en 2023.

De Onderzoeksbijdrage is bedoeld om collectief onderzoek te financieren. Via de Onderzoeksbegroting worden de geplande onderzoek zo nauwkeurig mogelijk doorgerekend tot tarieven voor de Onderzoeksbijdrage. Het kan echter gebeuren dat er een onderzoek duurder of goedkoper uitvalt, of een deelsector minder of meer dieren opzet dan verwacht. Hierdoor kan er een tekort of een overschot ontstaan. Dit resultaat wordt verrekend via een volgende Onderzoeksbegroting en levert een tariefverhoging of -verlaging op.

De onderzoeksbijdrage is gebaseerd op het aantal actieve kipnummers dat u heeft en de aantallen aangevoerde dieren. Bij broederijen en vaccinbedrijven wordt de onderzoeksbijdrage bepaald o.b.v. actieve kipnummers en het aantal ingelegde eieren voor de Nederlandse markt. Voor pakstations wordt aantal actieve kipnummers en het aantal aangevoerde eieren genomen als basis voor de onderzoeksbijdrage.

Jaarlijks wordt door de adviescommissies een advies uitgebracht welke onderzoeken relevant zijn en voor financiering in aanmerking komen. Per onderzoek wordt vastgesteld welke deelsector belang heeft bij de uitkomsten van het onderzoek. Alleen de bedrijven die baat hebben bij de uitkomsten van een onderzoek betalen via de onderzoeksbijdrage mee aan het onderzoek. Het tarief van een bedrijfssoort worden bepaald door: de kosten van de relevante onderzoeken, het geschatte aantal aangevoerde dieren in die bedrijfssoort en de verdeelsleutel naar productiewaarde.

Slachterijen betalen niet mee via onderzoekstarieven, maar doen een jaarlijkse bijdrage vanuit de brancheorganisatie NEPLUVI.

Als ondernemer bent u door de AVV verplicht u te registreren bij AVINED. Door u te registreren via AVINED wordt voor pluimveehouders en broederijen de onderzoeksbijdrage bepaald op basis van uw gegevens in Mijn AVINED. Pakstations geven hun omzet nog op papier door.

De rekening voor de onderzoeksbijdrage zal een of tweemaal per jaar op u deurmat liggen. Op de rekening staan dan de koppels die u tot dat moment heeft opgezet.

Nee, de onderzoeksbijdrage mag alleen besteed worden aan financiering en begeleiding van onderzoek in de Onderzoeksagenda en uitvoering van de Onderzoeksagenda. De onderzoeksbijdrage kan dus niet gebruikt worden om andere projecten te financieren.

OVONED en PLUIMNED hebben de eerste AVV verkregen op 14 april 2018. Sindsdien wordt een onderzoeksbijdrage betaald door ondernemers in de Nederlandse pluimveesector. De huidige vernieuwde AVV is ingegaan op 1 april 2021. Dit betekent dat u de onderzoeksbijdrage 2021 betaalt over dieren en eieren die u heeft opgezet of ingelegd na deze datum.

Ja, u bent verplicht om mee te betalen. Dit komt voort uit de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het ministerie van LNV en vastlegging van de verplichting door LTO/NOP, NVP, COBK en ANEVEI.

Wanneer u koppels opzet in een kalenderjaar, betaalt u een vaste bijdrage voor het eerste dier/ eerste ingelegde ei op een kipnummer. Daarbovenop betaalt u een tarief per opgezet dier of ingelegd ei. Meer informatie over het berekenen van uw onderzoeksbijdrage vindt u hier.

Op de factuur worden de koppels vermeld die opgezet zijn in de periode die u bovenaan de factuur kunt vinden. Er worden enkel de koppels genoemd die definitief zijn vastgelegd in Mijn AVINED. Definitieve vastlegging vindt plaats 30 dagen na de boekdatum. De boekdatum is de datum waarop u een aanvoer, overplaatsing of afvoer meldt in Mijn AVINED.

Op de factuur vindt u een helder overzicht hoe uw onderzoeksbijdrage is opgebouwd. Om u inzicht te geven over welke koppels u een bijdrage betaalt, is de factuurspecificatie toegevoegd. Op deze specificatie vindt u de opzetdata en aantallen per opzet. Zo kan u de factuur makkelijk controleren.

De rekening wordt gebaseerd op de aanvoergegevens zoals opgegeven in Mijn AVINED. Als u een onjuiste rekening ontvangt, controleer dan of de aanvoer op de rekening overeenkomt met wat u werkelijk heeft aangevoerd. Komt u er zelf niet uit? Dan kan u via info@avined.nl of 088-9984340 contact met ons opnemen. Wij kunnen u sneller van dienst zijn als u uw relatienummer zoals vermeld op de factuur en kipnummer bij de hand heeft.

Een opzet kan ontbreken op de factuur, als:

  1. Uw melding van aanvoer is nog niet definitief vastgelegd op de facturatiedatum. Definitieve vastlegging vindt 30 dagen na de boekdatum plaats. De ontbrekende opzet zal later verrekend worden.
  2. U heeft het desbetreffende koppel nog niet gemeld in Mijn Avined. Controleer of u de opzet correct heeft gemeld in Mijn Avined.

Met het verbindend verklaren van de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse pluimveesector is registratie en gegevensverstrekking verplicht voor de juiste uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector. AVINED is daarnaast verplicht om van iedere ondernemer in de pluimveesector een bijdrage te vragen voor de Onderzoeks- en Innovatieagenda. Van een ondernemer wordt naar aanvoer van dieren of ingelegde eieren een heffingsbedrag berekend. Dit kan alleen juist bepaald worden als van alle ondernemers de juiste bedrijfsgegevens bekend zijn. Het gebruiken van de reeds geregistreerde gegevens bij AVINED is eenvoudig en efficiënt en voorkomt voor u administratieve handelingen en mogelijk een te hoge inschatting van uw bedrijfsomvang en daarmee factuur.

Als u via Mijn AVINED uw registratieverplichting accepteert, mag AVINED uw bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van de AVV om een juiste onderzoeksbijdrage te kunnen berekenen. Wij kunnen dan de geregistreerde dierverplaatsingen of het aantal ingelegde eieren van uw bedrijf inzien en hiermee uw onderzoeksbijdrage berekenen en een factuur opstellen aan de hand van de werkelijke gegevens van uw bedrijf.

Het gebruiken van de reeds geregistreerde gegevens is eenvoudig en efficiënt en voorkomt voor u administratieve handelingen en mogelijk een te hoge inschatting van uw bedrijfsomvang en daarmee factuur.

De registratie in het kader van de AVV is verplicht. Wanneer u de registratieverplichting weigert via Mijn AVINED, wordt de onderzoeksbijdrage ambtshalve vastgesteld. Er kan geen inschatting gemaakt worden van uw bedrijfsgrootte en bedrijfstype. Uw onderzoeksbijdrage wordt dan vastgesteld op basis van een maximale heffing.

Downloads

Veelgestelde vragen AVV