Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Drinkwateronderzoek

Drinkwateronderzoek bij IKB Kip en IKB Ei

Om pluimvee gezond te houden, is kwalitatief goed drinkwater belangrijk. Daarom is een controle op de drinkwaterkwaliteit opgenomen in IKB Kip en IKB Ei. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit in de stallen, wordt de monstername van het drinkwater uitgevoerd wanneer er dieren in de stal aanwezig zijn.

Uitvoeren wateronderzoek
Voor zowel IKB Kip als IKB Ei geldt dat bij gebruik van bron- en/of leidingwater er jaarlijks in ten minste één stal chemisch onderzoek wordt uitgevoerd. Ook wordt jaarlijks in alle stallen microbiologisch of bacteriologisch onderzoek uitgevoerd.

  • Monstername van drinkwateronderzoek mag worden uitgevoerd door een HOSOWO instantie of door de dierenarts waarmee een overeenkomst is afgesloten. Dit is opgenomen in voorschrift F15 in IKB Kip en voorschrift A6.3.3. in IKB Ei.
  • Analyse van het drinkwater
    • Vindt plaats door een instelling met een accreditaat NEN-EN-ISO/IEC 17025 met het product veedrinkwater of drinkwater.
    • Daarnaast heeft deze instelling met het product veedrinkwater of drinkwater ten minste één chemische en één bacteriologische parameter in de scope.
    • De instellingen dienen zich tijdens de analyse te houden aan de analysemethoden en prestatiekenmerken, zoals beschreven in artikel 13 van de Drinkwaterregeling inclusief bijlage 4. Analyse van de parameter “Gisten en schimmels” dient plaats te vinden volgens de methode beschreven in NEN-ISO 21527- 1:2008.

Meer informatie is terug te lezen in voorschrift F17 in IKB Kip en voorschrift A6.3.4. in IKB Ei.

De parameters waar de uitslagen aan moeten voldoen zijn verschillend tussen IKB Kip en IKB Ei. De CCvD’s van de schema’s beslissen namelijk zelf wat zij opnemen in het schema. Hieronder een overzicht:

IKB Kip IKB Ei
Chemische parameters:
Zuurgraad (pH): tussen 4 en 9 tussen 3,8 en 8
Hardheid: max 20 °D max 20ᵒD
IJzergehalte (Fe): max 2,5 mg/l max 2,5 mg/l
Nitriet: max 1,0 mg/l max 0,1 mg/l
Mangaan (Mn): max 2,0 mg/l max 1,0 mg/l
Microbiologische of bacteriologische parameters:
Totaal kiemgetal: max. 10.000 kve/ml max. 10.000 kve/ml
E.coli: max. 1 kve/ml max. 1 kve/ml
Gisten en schimmels: max. 10.000 kve/ml max. 10.000 kve/ml


Mogelijk geeft de organisatie die u inzet ook nog een advies of normen mee. Voor IKB-deelname blijft het belangrijk om uw resultaten af te zetten tegen bovenstaande normen.

Meer informatie over HOSOWO instanties kunt u hier terug vinden.

Bij afwijkende waarden
Wanneer de resultaten van de chemische en/of microbiologische parameters niet voldoen aan de IKB normen, moet u actie te ondernemen. Dit gebeurt uiterlijk in de eerstvolgende leegstand, zoals opgenomen in voorschrift F18 van IKB Kip en voorschrift A6.3.5. van IKB Ei. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn het reinigen en ontsmetten van het drinkwatersysteem (al dan niet in leegstand), controle (en evt. vervanging) van (onderdelen van) het drinkwatersysteem. De maatregelen die u neemt en het effect hiervan legt u vervolgens vast in uw bedrijfsadministratie. Het effect wordt getoetst door het herhalen van het chemische en/of het microbiologische onderzoek voorschrift F19 in IKB Kip en voorschrift A2.2.2 in IKB Ei.

Reiniging en desinfectie drinkwatersysteem
Als u uw drinkwaterleiding reinigt of desinfecteert, let er dan goed op dat u toegestane middelen inzet. Desinfectiemiddelen moeten goedgekeurd zijn door het Ctgb. Voor de desinfectie van drinkwaterleidingen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee toepassingen:

  • PT04 – voor desinfectie van drinkwaterleidingen in de leegstand
  • PT05 – voor desinfectie van het drinkwater

Raadpleeg de Ctgb-toelatingenbank voor de juiste toegelaten toepassingen. Alleen producten met een PT05 toelating mogen gebruikt worden voor desinfectie van het drinkwater waarbij de dieren het water met desinfectiemiddel kunnen drinken.

Zet de middelen altijd in volgens de gebruiksvoorschriften en spoel indien nodig grondig na. Zo voorkomt u opname van residuen door uw dieren en in uw eindproducten. Ook voor werkzame stoffen, zoals chloraten / perchloraten, zijn MRL’s (Maximum Residue Level’s) voor levensmiddelen van kracht sinds 4 juni 2020 (Vo. 2020/749). Chloraat wordt gevormd als bijproduct wanneer er gebruik wordt gemaakt van chloor, chloor dioxide of hypochloride. Chloraten zijn ontsmettingsmiddelen en vallen zodoende onder de noemer ‘biociden’. Raadpleeg de Ctgb-toelatingenbank voor de juiste toegelaten middelen en toepassingen. Heeft u twijfels over een specifiek middel, stel ze gerust (anoniem) via Meldpunt IKB

 

Meer informatie over reiniging en desinfectie van pluimveestallen en drinkwaterleidingen kunt u hier terugvinden.

Watertoevoegingen
Bent u deelnemer aan IKB Ei en gebruikt u een toevoeging op het water, die geëtiketteerd is als diervoeding? Dan vallen deze producten onder diervoeders (voorschrift A2.2.1 van IKB Ei). De watertoevoeging moet dan afgenomen worden van een diervoederleverancier die deelnemer is aan SecureFeed,  AFS met IKB Ei module of OVOCOM met IKB Ei module. Lees voor gebruik altijd het etiket en de actuele gebruiksvoorschriften, waarbij blijkt dat het product geschikt is als diervoeder voor uw dieren.

Wilt u meer weten over drinkwateronderzoek voorschriften? Deze zijn altijd openbaar te vinden en kunnen hier voor IKB Kip en hier voor IKB Ei worden bekeken.