Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Veelgestelde vragen IKB Kip

Over IKB Kip

IKB staat voor Integrale Ketenbeheersing. IKB Kip is een vrijwillig ketenkwaliteitssysteem voor alle schakels in de pluimveevleessector: de gehele keten. De inhoud van het certificatieschema IKB Kip wordt samen met vertegenwoordigers uit de sector, maatschappelijke organisaties en afnemers vastgesteld. Wie ervoor kiest deel te nemen, moet zich wel houden aan de regels. Dat heeft zijn voordelen, want alle schakels die meedoen, garanderen dat ze doen wat ze beloofd hebben. Zo wordt ingespeeld op de wensen vanuit de afnemers en de maatschappij.

De kosten voor IKB Kip bestaan uit de deelnemersbijdrage voor IKB Kip en de kosten voor controle en beoordeling van de CI. Meer informatie hierover vindt u bij aanmelden en tarieven.

Controles op naleving van de IKB Kip-voorschriften worden uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI). De schemabeheerder IKB Kip (Stichting PLUIMNED) heeft overeenkomsten met CI’s die bevoegd zijn om de controle en beoordeling op IKB uit te voeren. U sluit een contract af met de erkende CI van uw keuze. Overigens kan een CI de daadwerkelijke controle (het bezoek aan een bedrijf) uitbesteden aan een Controle Organisatie (CO).

Het Certificatieschema IKB Kip is door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) geaccepteerd in het kader van het ISO / IEC 17065 accreditaat. Dit is een internationaal kwaliteitskeurmerk voor kwaliteitssystemen. Hiermee worden een onafhankelijke, kwalitatief goede en een uniforme controle en beoordeling gewaarborgd. De nationale en internationale marktpositie van de IKB Kip bedrijven wordt hierdoor verbeterd.

Klik hier voor de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden rondom de versterking van IKB Kip.

Hoe krijg ik een IKB Kip certificaat?

Als u besluit deel te nemen aan IKB Kip, dan kunt u zich aanmelden bij een Certificerende Instantie.

Als u een aanvraag doet wordt gevraagd welk certificaat u voor een bepaalde locatie wilt aanvragen. Heeft u bijvoorbeeld op één locatie verschillende activiteiten, dan moet u misschien verschillende certificaten aanvragen.

Als er zaken niet in orde blijken tijdens de controle, dan ontvangt u van de Certificerende Instantie een brief met de geconstateerde afwijkingen. In die brief wordt ook aangegeven welke vervolgactie of sanctie van toepassing is. Eventuele bijkomende kosten komen ten laste van de deelnemer.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Waarschuwing: afwijking moet voor volgende controle hersteld zijn.
  • Herstelactie administratief: nazenden documentatie binnen 6 weken.
  • Herstelcontrole op locatie: afwijking moet hersteld worden binnen 4 weken en herstel moet via een extra controle (op eigen kosten) aangetoond worden.
  • Schorsing voor max. 3 maanden: certificaat wordt direct geschorst. Er mogen geen producten / dieren onder keurmerk afgeleverd worden.
  • Uitsluiting voor een periode van minimaal 1 jaar. Er mogen geen producten / dieren onder keurmerk afgeleverd worden.

Wordt een overtreding niet binnen de gestelde termijn hersteld, dan volgt een zwaardere sanctie.

De Certificerende Instantie (CI) zal een afspraak met u maken voor de erkenningscontrole van uw bedrijf op de voorwaarden uit IKB Kip. Controle kan alleen plaatsvinden als er dieren op het bedrijf aanwezig zijn. Na de controle ontvangt u van de CI een lijst met de resultaten van de controle. Als alles in orde is, ontvangt u daarna van de CI het IKB Kip certificaat.

Welke controles zijn er binnen IKB Kip?

De eerste controle vindt plaats na aanmelding van uw bedrijf bij een CI, dit is de zogenaamde erkenningscontrole. Nadat u uw IKB Kip erkenning heeft gekregen (deze is in beginsel 1 jaar geldig) moet, voor pluimveebedrijven de volgende IKB-controle 6 tot 8 weken voor de vervaldatum van het IKB-certificaat worden ingepland, zodat het hele proces tijdig kan worden afgerond. Slachterijen, uitsnijderijen en broederijen worden twee keer per jaar gecontroleerd.

Het IKB bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van de controle, maar de CI zal veelal (als service) ook contact zoeken met het bedrijf. Daarnaast kunnen ook onaangekondigde controles worden uitgevoerd.

De betreffende voorschriften uit het Certificatieschema IKB Kip worden meegenomen. Dit betreft onder andere administratieve zaken en zaken met betrekking tot de dieren en de stal. Een bedrijf kan enkel gecontroleerd worden als er dieren aanwezig zijn. In de Certificatiecriteria is verder opgenomen wat de (organisatorische) eisen rondom controle, beoordeling en certificering zijn.