Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Insectenteelt op wettelijk niet-toegestane reststromen

Doel: Kennis ontwikkelen over de toepassing en risico’s van gebruik van op reststromen gekweekte insecten in de voedselketen.
Thema: Voedselveiligheid en volksgezondheid
Looptijd: 2021-2024
Bijdrage sectoren:
Financiering OB totaal(€):
Projectpartners: Venik, Nijsen/Granico, NEVEDI, Wadudu Insectencentrum, Meatco, Darling Ingredients, Stichting AMS, The Insectory, Ingredient Odyssey, Dorset Group, WFSR, WFBR, WBVR, WLR, HAS Hogeschool en AVINED
Meer informatie: Projectpagina WUR

 

Insecten kunnen een nieuwe eiwitbron voor diervoeder vormen die makkelijk groeit op reststromen die voor mens en dier ongeschikt zijn. Het veilig inzetten van wettelijk niet toegestane reststromen (bijv. voedselresten, slachtbijproducten en mest) voor de kweek van insecten draagt bij aan de kringlooplandbouw en zal een reductie van CO2 en stikstof uitstoot tot gevolg hebben. Om wettelijke toepassing van deze circulaire oplossing mogelijk te maken, is het essentieel om de voeder- en voedselveiligheid te onderzoeken en te garanderen.

Het doel van het project is om tot een wetenschappelijk onderbouwde procedure te komen die wettelijke toelating van reststromen voor insectenkweek t.b.v. voeding en diervoeder mogelijk maakt.

AVINED draagt bij in dit project als kennispartner. In het project wordt pluimveemest als mogelijke voedingsbron onderzocht.

Aanpak

Het onderzoek wordt opgepakt via 6 werkpakketten:

WP1.  Het opbouwen van een uitgebreide kennisbasis rond insectenkweek, reststromen, voedsel- en voederveiligheid en technische haalbaarheid.
WP2.  Het onderzoeken van een drietal categorieën wettelijk niet-toegestane reststromen (voedselresten, slachtbijproducten en dierlijke mest) en het beoordelen van deze reststromen op
mogelijke veiligheidsissues en theoretische geschiktheid als substraat voor de kweek van 3 insectensoorten (huisvlieg, zwarte soldaatvlieg en meelworm).
WP3.  Het uitvoeren van kweekexperimenten voor verschillende insect-substraat combinaties.
WP4.  Het onderzoeken van de veterinaire veiligheid, antimicrobiële resistentie en arbeidshygiëne bij het gebruik van wettelijk niet-toegestane reststromen voor insectenkweek.
WP5.  Het evalueren van de projectresultaten en het uitvoeren van risico analyses op chemische en microbiologische gevaren en veterinaire veiligheid.
WP6.  Het communiceren van de resultaten en de opgedane kennis.

Status

Dit project is in 2021 gestart. Tot nu toe zijn de volgende resultaten behaald voor de verschillende werkpakketten:

WP1.  Literatuurstudie gepubliceerd rondom insectenkweek, reststromen, voedsel- en voederveiligheid en technische haalbaarheid (https://edepot.wur.nl/571273).
WP2. De verschillende reststromen zijn verzameld en geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen, diergeneesmiddelen, pesticiden, dioxines en PCB’s, fysische gevaren, ziekteverwekkers en virussen.
WP3.  Na uitvoering van substraatoptimalisatie voor de verschillende reststromen zijn de eerste pilot-experimenten op kleine schaal uitgevoerd door meelwormen en larven van de zwarte soldaatvlieg op de reststromen te kweken. Deze experimenten zijn later op grotere schaal herhaald. In dit artikel zijn enkele eerste resultaten gedeeld.