Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

11 oktober 2023

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op de reststromen vleeskuikenmest, categorie 2-vleesbeendermeel, keukenafval en supermarktmix, terwijl voeder- en voedselveiligheid gewaarborgd worden. Het uiteindelijke doel is om deze nog wettelijk niet-toegestane reststromen toepasbaar te maken als substraat voor insectenkweek, wat een mooie stap is richting kringlooplandbouw.

Pilotproef Insectengroei op pluimveemest

Hoewel het onderzoek nog loopt en nog niet alle vragen beantwoord zijn, zijn er al wel tussen-resultaten. Zo is er in een pilotproef onderzocht of larven van de zwarte soldaatvlieg en meelwormen goed groeien op verse en/of gedroogde vleeskuikenmest. Waar meelwormen een voorkeur blijken te hebben voor gedroogde kippenmest, groeien larven van de zwarte soldaatvlieg juist beter op de nattere, verse mest. Vanwege de nutritionele waarde levert kippenmest niet de beste groeiresultaten op in beide insectensoorten, maar de resultaten laten wel potentie zien (zie onderstaande figuren).

Figuur 1: De opbrengst van zwarte soldaatvlieg larven gekweekt op pilotschaal en gevoerd met verschillende reststromen in vergelijking met het controlevoer (kuiken crumble). Kweeksubstraten van verse en gedroogde vleeskuikenmest, evenals categorie 2-vleesbeendermeel zijn met water gemengd. De foutenbalken geven de standaarddeviatie weer, de letters A-D geven weer welke resultaten significant van elkaar verschillen. Figuur 2: De opbrengst van meelwormen gekweekt op pilotschaal en gevoerd met verschillende reststromen in vergelijking met het controlevoer (meelwormenmeel). Supermarktmix en keukenafval zijn gemengd met tarwegries. Daarnaast is keukenafval getest zonder andere toevoegingen. Bij alle behandelingen behalve keukenafval is wortel gebruikt om in de vochtbehoefte van de meelwormen te voorzien. De foutenbalken geven de standaarddeviatie weer, de letters A-D geven weer welke resultaten significant van elkaar verschillen.

 

Vervolgonderzoek

Inmiddels is een nieuwe fase van het onderzoek ingegaan: de insectenkweek is opgeschaald en de voedselveiligheid wordt onderzocht. Momenteel wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van verschillende contaminanten in de reststromen en de insecten die op de reststromen gekweekt zijn. Zodra deze resultaten beschikbaar zijn, worden deze uiteraard gecommuniceerd.