Nieuws

Positieve resultaten veldproef vaccinatie vogelgriep (28 mei 2024)

In september 2023 zijn eendagskuikens in een veldproef gevaccineerd tegen vogelgriep. Uit de resultaten blijkt nu dat de twee geteste vaccins, acht weken na vaccinatie, effectief zijn.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Ophokplicht volledig ingetrokken (24 april 2024)

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse vallei en de Limburgse Peel.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pilot uitgevoerd naar insleeprisico vogelgriep bij ontwikkeling nieuwe natte natuur

Uit onderzoek is gebleken dat de nabijheid van waterwegen en natuurgebieden een hoger risico vormen voor een introductie van vogelgriep op een pluimveebedrijf. Deze informatie is niet nieuw, maar hoe hoog is het risico bij nieuwe plannen voor natte natuur en hoe kun je dit samen met lokale en regionale overheden bespreken? Om deze vragen te beantwoorden, heeft AVINED een pilot uitgevoerd naar het insleeprisico van vogelgriep bij de planvorming voor inrichting van Vecht en uiterwaard (plan Vechtrijk Gramsbergen fase 1).

In het gebied rondom de Overijsselse Vecht bij Gramsbergen was er sprake van planvorming voor inrichting van Vecht en uiterwaard (plan Vechtrijk Gramsbergen fase 1). De pluimveesector is hierbij één van de belanghebbenden, vanwege mogelijke verhoogde risico’s op de insleep van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven door de aantrekkelijkheid van de nieuwe natte natuur voor wilde watervogels. Om deze risico’s mee te kunnen wegen, is de pilot uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het WBVR en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben een belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering.

Aanpak: onafhankelijke wetenschappelijke kennis bundelen en risico inschatten

Om het risico op insleep van vogelgriep voor de omringende pluimveebedrijven in te schatten zijn de volgende drie stappen uitgevoerd:

  1. Ontwikkeling v/e factsheet met achtergrondinformatie over vogelgriep en de relatie met wilde vogels en pluimveebedrijven;
  2. Realisatie van een checklist als hulpmiddel voor het uitvoeren van een gebiedsinventarisatie en risico-analyse bij de ontwikkeling van nieuwe natte natuur;
  3. Uitvoeren gebiedsinventarisatie plan Vechtrijk Gramsbergen fase 1.

De volgende uitgangspunten waren hierbij van belang: het inzetten van onafhankelijke en wetenschappelijke kennis én de ontwikkeling van praktische documenten voor andere lokale en regionale overheden.

Resultaat: vogelgrieprisico ingeschat en praktische hulpmiddelen beschikbaar

Deze aanpak heeft niet alleen geleid tot het kunnen inschatten van het vogelgrieprisico voor het gebied in Vechtrijk, maar ook tot praktische documenten voor lokale en regionale overheden. Zodat deze overheden tot een weloverwogen keus kunnen komen bij de ontwikkeling van nieuwe natte natuur in de nabijheid van pluimveebedrijven. De documenten zijn openbaar zodat er gebruik gemaakt van kan worden bij gesprekken met lokale en regionale overheden over mogelijke nieuwe natte natuur. De documenten zijn onderaan deze webpagina te downloaden.

 

 

Downloads

Checklist Aanleg Nieuwe Natte Natuur
Factsheet Vogelgriep Wilde Vogels
Rapportage: Vogelgrieprisico's nabij de Vecht bij Gramsbergen