Nieuws

Jaarplan 2021 gepubliceerd

Benieuwd naar deze plannen en andere activiteiten binnen AVINED, PLUIMNED en OVONED? Bekijk dan het jaarplan.

Jaarplannen OVONED 2020 gepubliceerd

OVONED houdt zich o.a. bezig met het afronden van de versterking van IKB Ei, meer communicatie over de meerwaarde van IKB én het optimaliseren van de controles.

Jaarplannen 2020 gepubliceerd

Waar houdt AVINED zich in 2020 mee bezig? De plannen en activiteiten voor 2020 zijn nu terug te vinden in de jaarplannen

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nationaal plan residuen (NPR)

AVINED en de NVWA hebben afspraken gemaakt over de retributies voor het Nationaal Plan Residuen (NPR) voor de eiersector. In het verleden inde het Productschap deze retributie. De retributie wordt geïnd bij legpluimveehouders, pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten. Door de inning via AVINED wordt er een efficiëntievoordeel voor de sector bereikt. De sector heeft hierdoor ook een adviesrol.

Het NPR is een door de Europese Unie (EU) voorgeschreven monitoringsprogramma voor dieren en dierlijke producten, dus ook voor de eiersector. In dit monitoringsprogramma wordt gecontroleerd op residuen van niet toegestane stoffen, stoffen met een anabole werking, diergeneesmiddelen en contaminanten bij levende dieren en in producten daarvan. Het NPR is een belangrijke voorwaarde voor het vrije verkeer van levende dieren en dierlijke producten binnen de EU en bij export. Jaarlijks worden door/namens de NVWA ruim 24.000 monsters genomen in de gehele dierlijke productieketen. Het totaal aantal analyses voor het NPR is ruim 34.000. In de eiersector worden steekproefsgewijs ruim 600 monsters genomen. Ter vergelijking bij de diersoort runderen worden op de boerderij en de slachterij ruim 8000 monsters genomen.

De retributie wordt jaarlijks opgelegd ter dekking van de door de NVWA gemaakte kosten voor de uitvoering van het NPR voor de eiersector.

 

Door voor de eiersector de inning voor het NPR te koppelen aan de facturatiestromen van AVINED wordt er een efficiëntievoordeel voor de sector bereikt. De sector heeft hierdoor ook een adviesrol.

De retributie voor het NPR voor de eiersector wordt geïnd bij de legpluimveehouders, pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten. Bij de legpluimveehouders wordt de retributie geïnd op basis van het aantal opgezette leghennen in het jaar waarin de kosten voor het NPR voor de eiersector zijn gemaakt. De retributie bij de pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten wordt vastgesteld op basis van het aantal van Nederlandse legpluimveehouders aangevoerde eieren in het jaar waarin de kosten voor het NPR zijn gemaakt.

De pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten ontvangen het verzoek om opgave te doen van het aantal van Nederlandse legpluimveehouders aangevoerde aantal eieren. Het advies is om deze opgave tijdig te doen. Als de opgave niet tijdig wordt gedaan, stelt de NVWA het aantal aangevoerde eieren namelijk ambtshalve vast. Dit doet de NVWA ook als de opgave naar het oordeel van de NVWA niet betrouwbaar is. Legpluimveehouders hoeven geen opgave te doen omdat AVINED voor de inning gebruik mag maken van de informatie in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee.

Tot en met 2014 zijn de retributies voor het NPR eieren voldaan uit de heffingen van het PPE. Omdat er in 2015 sprake was van een overgangsjaar, heeft de overheid besloten om de in 2015 gemaakte kosten voor eigen rekening te nemen. Voor de bijdrage in de kosten die de NVWA in 2016 heeft gemaakt voor het NPR eieren, had in 2017 een factuur gestuurd moeten worden. In verband met Fipronil is destijds echter besloten dat deze factuur nog niet verstuurd kon worden. Als gevolg van het besluit in 2017, moet ook nog gefactureerd worden voor de kosten die de NVWA heeft gemaakt in 2017 en 2018. Uit het oogpunt van efficiëntie is besloten om de bijdrage in de in 2016, 2017 en 2018 gemaakte kosten NPR eieren op 1 moment in rekening te brengen.

Op de website van de NVWA staat uitgelegd hoe de tarieven tot stand zijn gekomen.

 

 

Legpluimveehouders, pakstations, eiproductenfabrikanten en verzamelaars zijn verplicht om de retributie voor het NPR voor de eiersector te betalen. Dit is bepaald in (artikel 13, lid 3 van) de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017.

 

Als u daarom verzoekt kan besloten worden om betaling in termijnen toe te staan.

U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info@avined.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn om het factuur- en registratienummer te vermelden als u contact opneemt met de helpdesk.