Diergezondheidsfonds

Vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF) worden de kosten voor bestrijding en jaarlijkse monitoring van besmettelijke en bestrijdingsplichtige dierziekten gefinancierd. Hierbij gaat het om dierziektes die opgenomen zijn in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd), zoals Aviaire Influenza (vogelgriep) en Newcastle Disease (NCD). De jaarlijkse monitoringskosten zijn gericht op het opsporen en vroegtijdig signaleren van dergelijke dierziekten.

U als pluimveehouder, de Europese Unie (EU) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dragen bij aan het fonds. Heeft u pluimvee of produceert u broedeieren of vaccinbroedeieren? Dan krijgt u een diergezondheidsheffing opgelegd. Met deze heffing wil LNV de kosten dekken die de overheid maakt voor de bestrijding van dierziektes. Sommige dierziektes komen in aanmerking voor subsidie vanuit de EU.

Het DGF is de verantwoordelijkheid van de overheid. De uitvoering van het innen van de heffing ligt bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). AVINED is als convenantpartner betrokken bij de overleggen met LNV over de jaarlijkse begrotingen en afrekening van de afgelopen jaren. Voor de periode 2015-2019 is tussen bedrijfsleven en overheid een convenant afgesloten over de verdeling van de kosten. Voor de volgende periode, 2020 – 2024, zijn inmiddels ook afspraken gemaakt. Deze afspraken kunt u hier lezen.

Meer informatie over onder andere de hoogte van de DGF heffing vindt u hier.

Nieuws diergezondheidsfonds

Donderdag 20 juni 2019 tekende LNV, de pluimveesector en de andere veehouderijsectoren het nieuwe convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020 – 2024. Daarmee wordt het diergezondheidsfonds (DGF) voor een periode van vijf jaar verlengd.

Meer informatie