Nieuws

Voorkom onjuiste Salmonella uitslagen met zorgvuldige monstername

Wilt u de kwaliteit van uw monstername verbeteren en daarmee de kans op onjuiste testuitslagen verkleinen? Gebruik dan het monsternameprotocol om de juiste stappen te doorlopen voor een hygiënische monstername.

AVINED-hygiënescan vernieuwd per 20 oktober

De afgelopen periode heeft AVINED de hygiënescan vernieuwd, opnieuw in samenwerking met o.a. pluimveehouders, dierenartsen en onderzoekspartners.

Risico overdracht van vogelgriep door de lucht verwaarloosbaar klein

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft laten zien dat het risico op het overdragen van hoog-pathogene vogelgriepvirus van besmette wilde vogels via de lucht verwaarloosbaar klein is.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

LNV en veehouderijsectoren tekenen nieuw convenant DGF 2020 – 2024

3 juli 2019

Op donderdag 20 juni 2019 hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de pluimveesector en de andere veehouderijsectoren het nieuwe convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020 – 2024 getekend. Daarmee wordt het diergezondheidsfonds (DGF) voor een periode van vijf jaar verlengd.

De pluimveesector is gematigd tevreden met het nieuwe convenant. In het convenant is afgesproken dat de pluimveesector in de periode van 5 jaar maximaal 30 miljoen euro bijdraagt voor bestrijding van Aviaire Influenza (AI) en 2 miljoen euro voor NCD. Dit is het zogenaamde plafondbedrag. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor monitoring en het in stand houden van faciliteiten die nodig zijn voor de bestrijding.

In het huidige convenant was het plafondbedrag 35 miljoen euro voor bestrijding HPAI en 2 miljoen voor NCD. Het is de pluimveesector gelukt om een lager plafondbedrag af te spreken. De pluimveesector vindt echter dat er voldoende argumenten zijn om de kosten in het DGF anders te verdelen. De risico’s op vogelgriep zijn namelijk steeds meer afkomstig uit de natuur. Tegelijkertijd stimuleert de overheid het ontwikkelen van meer (natte) natuur. Het is voor deze periode echter niet gelukt het ministerie daarvan te overtuigen. Gezien het vastleggen van afspraken in een DGF zeer belangrijk is voor de pluimveesector, is ervoor gekozen het convenant te ondertekenen. Voor de volgende periode kaart de sector opnieuw de verdeling van de kosten aan bij het ministerie. Met het ministerie is afgesproken tijdig met deze gesprekken te beginnen.

Overige afspraken

De sector en de overheid gaan gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep. In de toekomst moet deze Roadmap leiden tot lagere risico’s op de introductie van vogelgriep en daarmee ook lagere kosten voor de bestrijding er van. Ook is afgesproken om in een aparte werkgroep de jaarlijkse kosten, waaronder kosten voor monitoring van dierziekten, te beoordelingen op nut en noodzaak en op efficiëntie. Met als doel deze kosten te verlagen.

Diergezondheidsfonds

De bestrijding van besmettelijke en bestrijdingsplichtige dierziekten en de jaarlijkse monitoring, gericht op het opsporen en vroegtijdig signaleren van dergelijke dierziekten, wordt betaald uit het DGF. Het DGF wordt grotendeels gevuld door heffingen bij pluimveehouders en voor het monitoringsprogramma en de contracten met derden ook deels door het ministerie van LNV. Als er aanspraak moet worden gemaakt op het DGF voor vergoeding van bestrijdingskosten (incl.  compensatie dagwaarde van de dieren) vindt circa 35% cofinanciering door de EU plaats. Het DGF valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. De uitvoering ligt bij RVO.