Onderzoek en innovatie

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie van de pluimveesector staat centraal bij de activiteiten van AVINED, OVONED en PLUIMNED. Om deze duurzame concurrentiepositie te behouden, is het van belang dat er gezamenlijk vanuit de sector wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie.

Met meer kennis en inzicht kan de pluimveehouder zijn bedrijfsrendement verbeteren en beter inspelen op de (export)markt. Daarnaast is een gezamenlijke aanpak belangrijk bij bijvoorbeeld het verbeteren van diergezondheid. Zeker bij diergezondheid geldt dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel.

Algemeen Verbindend Verklaring
De brancheorganisaties OVONED en PLUIMNED hebben in september 2017 een aanvraag tot een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de onderzoek en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector. De Algemeen Verbindend Verklaring houdt in dat het programma geldt voor alle bedrijven in de sector en dat iedere pluimveehouder daaraan meebetaalt. Het doel van een AVV is ondersteuning van collectieve afspraken in de sector.

Ook u kunt uw kennisvraag indienen
AVINED wil zoveel mogelijk pluimveehouders betrekken bij de inventarisatie van en besluitvorming over innovatie en onderzoek. Indien uw wens / kennisvraag past binnen het programma Onderzoek en Innovatie, voldoende scoort in de beoordeling en past binnen het budget, dan loopt uw wens mee in het werkplan van aankomend jaar.

Indienen kennisvraag

Opstart in 2018 verwacht
Als de AVV is goedgekeurd worden, volgens het AVV-besluitvormingsproces, stappen doorlopen om de heffing over 2018 vast te stellen. Omdat al enige jaren wordt gewacht op de AVV goedkeuring zijn al een paar projecten besproken in afwachting van de goedkeuring. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar reductie van fijnstof, ESBL verspreiding in de pluimveevleesketen en preventie van vogelgriep.

 

De onderzoek- en innovatieagenda is een raamwerk waarin thema’s en onderwerpen staan die belangrijk zijn voor de concurrentiekracht en verdiencapaciteit van de pluimveesector.

Wanneer het gaat om een onderzoeksvoorstel binnen een deelsector (bijvoorbeeld de vleeskuikensector), dan wordt een standaard verdeelsleutel gehanteerd

Elk jaar worden de prioriteiten voor het onderzoek vastgesteld. Deze prioriteiten moeten passen in het vastgestelde programma.

Meer informatie

Bestanden

Bestand Type bestand
Onderzoeks- en innovatieagenda pdf