Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanpak vogelmijt

Doel: Praktische tools voor vogelmijtbeheersing
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Projectcode: PO-GW1802
Looptijd: 2018-2019
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, Legpluimveesector
Financiering OB totaal (€): 109.000 (2018, 2019)
Projectpartners: LTO-NOP, NVP, Bionext, LNV, Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Hotraco, WLR, PEC
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

De producten van dit project geven pluimveehouders praktische tools om effectieve vogelmijtbeheersing toe te passen. Effectievere beheersing van vogelmijt leidt tot betere bedrijfsresultaten en gezondere dieren. Dit door het ontwikkelen van een systematiek, die via een cursus en e-learning module beschikbaar komt en een helder overzicht met betrekking tot te gebruiken middelen geeft.

Aanpak

Vogelmijt is een moeilijk te bestrijden probleem op pluimveebedrijven. Het kan de gezondheid en welzijn van kippen behoorlijk aantasten. De economische schade als gevolg van vogelmijt op een legpluimveebedrijf bedraagt tussen de 0,50 tot 1,00 euro per hen. Voor de Nederlandse legpluimveesector komt dit neer op 18 tot 35 miljoen euro per jaar.

Dit project richt zich daarom op planmatig, effectief en veilig beheersen van een vogelmijtplaag, door implementatie van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) en duidelijkheid in de beschikbare middelen en methoden.

Op 20 praktijkbedrijven zal IPM gestimuleerd worden door gedurende een jaar de stappen van IPM voor vogelmijt op de bedrijven uit te voeren. Door vergelijking met 10 controlebedrijven worden de effecten van het uitvoeren van IPM op bedrijven gemonitord en gepubliceerd, naast de kosten en baten. Aan de hand van de resultaten wordt een cursus met e-learning module “IPM voor vogelmijt in de pluimveehouderij” opgesteld.  Daarnaast worden reeds ontwikkelde modellen voor bestrijdingsadviezen verfijnd met behulp van praktijkdata.

Het project levert ook een “stappenplan voor verantwoord gebruik van middelen tegen vogelmijt” op.

Status

Dit project is afgerond. Alle informatie over de uitkomsten en opgeleverde tools zijn beschikbaar via de projectpagina. Een aantal producten die zijn opgeleverd binnen dit project zijn:

Kennis uit dit project wordt verder gedeeld via het Kennis op Maat project.