Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Insleeprisico vogelgriep verkleinen (FightFlu)

Doel: Verkleinen insleeprisico op vogelgriep
Thema: Preventieve diergezondheid (incl. welzijn)
Looptijd: 2016-2020
Bijdrage sectoren: Reproductie vlees, Legpluimveesector, Vleespluimvee, Kalkoensector, Eendensector
Financiering OB totaal (€): 490.000 (2018, 2019, 2020)
Projectpartners: Eramus Medical Center, Gezondheidsdienst voor Dieren, LTO Nederland,  OVONED, Pluimned, Universiteit Utrecht, Wageningen University Research
Meer informatie: Projectpagina 1Health4Food

 

Het project heeft als doel het risico op insleep van vogelgriep te verkleinen. Hoe? Door een betere preventie. Wilde vogels zijn het reservoir van vogelgriep in de natuur. Ook is bekend dat wilde vogels besmet kunnen zijn met het vogelgriepvirus zonder er ziek van te worden. Daarom kunnen migrerende besmette wilde vogels het virus over grote afstanden vervoeren en verspreiden. Het Fight-Flu-project gaat op zoek naar indicatoren die inzicht kunnen geven in de interactie tussen pluimvee en wilde vogels. Vervolgens wordt praktijkonderzoek gedaan naar preventiemaatregelen.

Aanpak

Vogelgriepuitbraken hebben grote nadelige gevolgen voor mens, dier en sector. De onderliggende mechanismen zijn echter complex. Daarom slaan verschillende organisaties (WBVR, WU, Erasmus MC, UU, GD, SOVON, DWHC) de handen ineen om gezamenlijk meer inzicht te krijgen in de interactie tussen pluimvee en wilde vogels. Het project bestaat uit een aantal deelprojecten:

 • Vaststellen van een indicator voor (in)direct contact tussen pluimvee en wilde vogels
  • Er is onderzocht of de bacteriesamenstelling (specifiek E.coli) van de darm van kippen met een uitloop gebruikt kan worden als indicator voor contact met wilde vogels. Hierin is gebleken dat E.coli niet als maat kan dienen voor (in) direct contact tussen wilde vogels en pluimvee. En daarmee geen bruikbare informatie geeft over contact tussen wilde vogels en kippen
 • Inzicht in welke soorten wilde vogels HPAI virus meedragen
  • Binnen dit project worden wilde vogels bemonsterd tijdens HPAI-uitbraken, rondom besmette bedrijven of locaties. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in welke soorten wilde vogels het HPAI-virus meebrengen naar Nederland, en op welke bedrijven de wilde vogels het virus introduceren. Het project loopt en wordt eind 2020 afgerond.
 • Opstellen en optimaliseren van een netwerk dat contact tussen pluimvee en wilde vogels beschrijft
  • Dit project resulteert in een risicokaart / netwerkanalyse waarin het contact tussen wilde vogels en pluimvee wordt beschreven, en het risico op introductie ingeschat wordt. Zo worden de insleeprisico’s naar plaats en seizoen verfijnd.
  • Bij deze inschatting wordt rekening gehouden met diverse risicofactoren, zoals de aanwezigheid van een vogelsoort die het virus meeneemt tijdens de migratie en/of een lokale soort die niet migreert, maar die wel het virus kan overbrengen, de aanwezigheid van een geschikte habitat rondom een bedrijf voor dergelijke vogelsoorten, de aanwezigheid van een uitloop op een bedrijf, het type pluimvee dat wordt gehouden en bedrijfshygiëne.
  • Uit voorlopige resultaten van een dierproef is gebleken dat virusoverdracht via water veel makkelijker verloopt dan via droge bedding. De projecten lopen nog en worden eind 2020 afgerond
 • Onderzoek naar het effect van lasers
  • In januari 2020 is Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gestart met een onderzoek naar het effect van laserapparatuur op de aanwezigheid van wilde (water)vogels in de uitloop. Als blijkt dat lasers de aanwezigheid van deze vogels sterk vermindert dan kan het de kans op besmetting verkleinen. Lees hier meer over het onderzoek.
 • Ontwikkelen van kennis over aerogene route (diermodel)
  • GD toetst verschillende AI-insleeproutes onder experimentele omstandigheden. In deze studie gekeken of insleep ook kan leiden tot besmetting bij dieren.

Het project maakt onderdeel uit van de Roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’. Lees hier meer over de roadmap.

Status

Het merendeel van de onderzoeken worden eind 2020 afgerond. Lees hier meer over het onderzoek.