Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Risico Vogelgriep: relatieve rol van insleeproutes

Doel: Inzage in insleeproutes vogelgriep
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2020-2021 (mogelijke vertraging door corona)
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, legpluimveesector, vleespluimvee, kalkoensector, eendensector
Financiering OB totaal(€): 242.000 (2020, 2021)
Projectpartners: WBVR, GD, UU, SOVON, LNV

 

De exacte route waarlangs een pluimveebedrijf met HPAI besmet is geraakt, is vaak niet te achterhalen. Is het via de mens, besmette materialen of voertuigen? Of toch via de luchtinlaat of andere openingen, zoals mest- of eierband, voersilo’s, toegangsluiken naar de uitloop en of via ongedierte als muizen en ratten? Of misschien een combinatie van factoren? Dit project heeft daarom als doel meer inzicht te krijgen in mogelijke insleeproutes. Ook formuleert het project concrete handvatten voor effectieve en gericht verbeteringen in bioveiligheid zodat het risico op insleep van HPAI wordt verkleind.

Aanpak

Het project is als volgt opgebouwd:

  1. identificatie van mogelijke insleeproutes;
  2. formulering van concrete handvatten voor effectieve en gerichte verbeteringen in bioveiligheid voor verschillende typen pluimveebedrijven;
  3. risicoanalyse naar het effect van windbeekgaas bij luchtinlaatopeningen van pluimveestallen.

Door het aanbrengen van een fluorescerende stof op verschillende plekken buiten de pluimveestal (bijvoorbeeld op het erf, op het dak of regengoot) kan het vogelgriepvirus nagebootst. Het onderzoek gaat na waar de fluorescerende stof terecht komt in de stal. Op deze manier kunnen mogelijke insleeproutes worden geïdentificeerd. Ook komen de zwakke punten in de bioveiligheid aan het licht en kunnen effectieve verbetermaatregelen worden geformuleerd. Dit wordt voor verschillende typen pluimveebedrijven uitgevoerd.

Binnen het project wordt ook een risicoanalyse uitgevoerd naar een specifieke preventieve maatregel voor insleep, het effect van windbreekgaas bij luchtinlaatopeningen. In een eerder experimenteel onderzoek is namelijk gebleken dat de werking windbreekbaas mogelijk een rol kan spelen in het verkleinen van het risico op insleep via luchtinlaat. Het is echter nog niet duidelijk wat de relatieve risicovermindering van vogelgriepintroductie kan zijn in de praktijk. Dit is afhankelijk van factoren als de concentratie van vogelgriepvirus in wilde vogeluitwerpselen, vochtigheid van de mest, UV-straling en de overleving van het virus in de tijd na depositie onder invloed van de temperatuur. Het project maakt onderdeel uit van de Roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’. Lees hier meer over de roadmap.

Status

Dit project is gestart, maar loopt vertraging op vanwege het coronavirus. Hierbij de laatste updates: