Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Monstername Salmonella met veegdoekjes

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Daarom neemt u als pluimveehouder monsters voor de verplichte monitoring op zoönotische Salmonella, of u laat deze nemen door bijvoorbeeld uw dierenarts.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Frequentie monsternames legeindbedrijven

Voor legeindbedrijven zijn er verplichtingen om monsternames uit te voeren. Onderstaand schema geeft een overzicht weer.

Leeftijd / moment van monstername Aantal monsters per stal Onderzoek   Monsternemer
22 – 26 weken leeftijd en daarna elke 15 weken* 2 paar overschoentjes (en/of veegdoekjes3; of mest) Regulier Pluimveehouder1 of NVWA2
Max. 21 dagen voor afvoer naar de slacht 2 paar overschoentjes (en/of veegdoekjes3; of mest) Regulier Dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair
1 x per jaar (1 stal per bedrijf) 3 paar overschoentjes Officieel Bevoegde autoriteit
*: Momenteel geldt er vanuit IKB Ei een verplichte verhoogde monsternamefrequentie voor legkoppels van 65 weken en ouder. Zie hier meer informatie.
1 In deze gevallen mag de pluimveehouder de monstername ook uitbesteden aan derden bijv. de dierenarts/dierenartsassistent paraveterinair, een erkende monsternemer of een medewerker.                                                                                                                                    
2 Indien bij het vorige koppel Salmonella is aangetoond, dan wordt er vanuit de Europees geldende verordening door de NVWA tussen 22-26 weken leeftijd het eerste monster van dit nieuwe koppel genomen. Wij adviseren u één maand voordat dit onderzoek plaats vindt, de opzetdatum van het nieuwe koppel door te geven aan de NVWA. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van het DGF en bij een positieve uitslag neemt de NVWA contact op met de pluimveehouder.

3 U kunt in dit bericht teruglezen in welke gevallen er gebruik gemaakt moet worden van veegdoekjes voor de monstername.

 

 

Telling termijn Salmonella-onderzoek

Een terugkerende, verplichte Salmonella monstername voor legpluimveehouders betreft het 15-wekelijkse onderzoek. Als de monsters genomen zijn op maandag in week 1, dan moet de volgende monsterneming uiterlijk op maandag in week 16 plaatsvinden.

De uitgangscontrole Salmonella bij een legeindbedrijf is het Salmonella-onderzoek dat maximaal 21 dagen vóór afvoer naar  de slacht plaats moet vinden. De dag van monsterneming telt in de telling niet mee. Als u bemonsterd op 1 januari, betekent dat uiterlijk slachten op 22 januari.

Bij een ruikoppel wordt er doorgeteld met de 15-weekse cyclus. Dit is dus onafhankelijk van het moment dat de hennen weer eieren leggen.