Veel gestelde vragen retributies NPR

Wat is het NPR?

Het NPR is een door de Europese Unie (EU) voorgeschreven monitoringsprogramma voor dieren en dierlijke producten, dus ook voor de eiersector. In dit monitoringsprogramma wordt gecontroleerd op residuen van niet toegestane stoffen, stoffen met een anabole werking, diergeneesmiddelen en contaminanten bij levende dieren en in producten daarvan. Het NPR is een belangrijke voorwaarde voor het vrije verkeer van levende dieren en dierlijke producten binnen de EU en bij export. Jaarlijks worden door/namens de NVWA ruim 24.000 monsters genomen in de gehele dierlijke productieketen. Het totaal aantal analyses voor het NPR is ruim 34.000. In de eiersector worden steekproefsgewijs ruim 600 monsters genomen. Ter vergelijking bij de diersoort runderen worden op de boerderij en de slachterij ruim 8000 monsters genomen.

Waarvoor wordt deze retributie opgelegd?

De retributie wordt jaarlijks opgelegd ter dekking van de door de NVWA gemaakte kosten voor de uitvoering van het NPR eieren.

Waarom wordt de retributie geïnd door AVINED?

Door voor de eiersector de inning voor het NPR te koppelen aan de facturatiestromen van AVINED wordt er een efficiëntievoordeel voor de sector bereikt. De sector heeft hierdoor ook een adviesrol.

Bij wie wordt de retributie geïnd en op basis waarvan?

De retributie voor het NPR eieren wordt geïnd bij de legpluimveehouders, pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten. Bij de legpluimveehouders wordt de retributie geïnd op basis van het aantal opgezette leghennen in het jaar waarin de kosten voor het NPR voor eieren zijn gemaakt. De retributie bij de pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten wordt vastgesteld op basis van het aantal eieren dat in het jaar waarin de kosten voor het NPR zijn gemaakt, rechtstreeks zijn aangevoerd van Nederlandse legpluimveehouders.

Hoe worden de gegevens voor het vaststellen van de retributie verkregen?

De pakstations, verzamelaars en eiproductfabrikanten ontvangen het verzoek om opgave te doen van het aantal eieren dat ze rechtstreeks hebben aangevoerd van Nederlandse legpluimveehouders. Het advies is om deze opgave tijdig te doen. Als de opgave niet tijdig wordt gedaan, stelt de NVWA het aantal aangevoerde eieren namelijk ambtshalve vast. Dit doet de NVWA ook als de opgave naar het oordeel van de NVWA niet betrouwbaar is. Legpluimveehouders hoeven geen opgave te doen omdat AVINED voor de inning gebruik mag maken van de informatie in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee.

Hoe zijn de tarieven tot stand gekomen?

De tarieven worden berekend aan de hand van het totaal aantal aangevoerde eieren en opgezette leghennen in het jaar waarop de retributie betrekking heeft. Zodra de tarieven voor 2019 bekend zijn, staat op de website van de NVWA uitgelegd hoe deze tarieven tot stand zijn gekomen.

Ben ik verplicht om deze retributie te betalen?

Legpluimveehouders, pakstations, eiproductenfabrikanten en verzamelaars zijn verplicht om de retributie voor het NPR voor eieren te betalen. Dit is bepaald in (artikel 13, lid 3 van) de Warenwetregeling doorberekening kosten.

Kan ik de retributie ook in termijnen betalen?
Als u daarom verzoekt kan besloten worden om betaling in termijnen toe te staan.
U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info@avined.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn om het factuur- en registratienummer te vermelden als u contact opneemt met de helpdesk.

Wat moet ik doen als de factuur niet klopt?

Als de factuur niet klopt dan kunt u contact opnemen met de helpdesk via info@avined.nl.
Wilt u zo vriendelijk zijn om het factuur- en registratienummer te vermelden als u contact opneemt met de helpdesk.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Bij onbetaalde retributies voor het NPR wordt er een incassobureau ingeschakeld en worden er incassomaatregelen getroffen. De te betalen retributie wordt dan vermeerderd met de incassokosten. Deze Q&A is louter ter informatie, gegeven informatie kan nog wijzigen.

Wat moet ik doen als ik bezwaar wil aantekenen tegen de retributie?

Als u het niet eens bent met de factuur dan heeft u de mogelijkheid om hier bezwaar over in te dienen bij de NVWA. De NVWA zal uw bezwaar afhandelen en u dan nader informeren.

Op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de retributie en misschien bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

Het indienen van bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op. Als in de bezwaarprocedure wordt besloten dat u minder of niets had hoeven te betalen, wordt dit teruggestort.

Waar en hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen de retributie?

Het indienen van bezwaar schort de verplichting tot betaling van de voor het Nationaal Plan Residuen eieren verschuldigde retributie niet op. 

Wilt u een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan de factuur staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl, bij voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
Divisie Juridische Zaken, team bezwaar en beroep
Postbus 43006,
3540 AA Utrecht

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het factuurnummer/kenmerk 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de retributie

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van de factuur mee te sturen met het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.

 

Deze Q&A is louter ter informatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en gegeven informatie kan nog wijzigen.