Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector

Door de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector kunnen ondernemers in de sector hun krachten bundelen om hun concurrentiepositie te versterken. In deze agenda staan onderwerpen die belangrijk zijn voor de Nederlandse pluimveesector. Ze zijn gericht op diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid en de vermindering van milieu- emissies. Voorbeelden van onderwerpen in de Agenda zijn het onderzoek naar vogelmijt en de ondersteuning van het praktijkcentrum emissiereductie veehouderij (PEV). Aan het onderzoek en de resultaten in de Agenda zijn geen commerciële belangen gebonden. Dit leidt tot onafhankelijk onderzoek, met breed toepasbare resultaten.

De Agenda wordt gefinancierd vanuit de sector, in het belang van de sector. Onderwerpen hebben betrekking op actuele vraagstukken en uitdagingen in het veld. AVINED moedigt actieve deelname van pluimveehouders dan ook sterk aan. U kan daarom zelf uw wens of kennisvraag indienen.

De Agenda werd in het verleden gefinancierd uit de reserves van het Productschap Pluimvee en Eieren. Vanaf 14 april 2018 wordt deze deels gefinancierd vanuit de onderzoeksbijdrage. De Agenda geldt daarmee voor alle pluimveesectoren en elke schakel betaalt mee aan de Agenda.

Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector