Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanscherping bezoekersverbod pluimveebedrijven Gelderse Vallei (22 april 2022)

23 april 2022

Aanscherping bezoekersverbod

Het ministerie van LNV heeft per direct het bezoekersverbod op locaties met commercieel gehouden pluimvee in de Gelderse Vallei aangescherpt (zie regeling). Tot nu toe gold een verbod op het bezoek van stallen op pluimveebedrijven. Het verbod geldt nu voor alle bedrijfsgebouwen. Deze uitbreiding van het bezoekverbod geldt voor bedrijven in de regio’s 7 en 10 (zie RVO-dierziekteviewer).

Het bezoekersverbod geldt voor het bij het bedrijf behorende erf en andere gebouwen die worden gebruikt voor de normale bedrijfsvoering zoals voorportalen, ruimtes waar eieren worden verzameld en opgeslagen en andere opslagruimtes voor bijvoorbeeld materialen, strooisel of voer. Het woonhuis valt niet onder het verbod. Door deze ruimtes en het erf te betreden kan het virus in die ruimte komen en via die route ook weer naar dieren worden overgebracht. Uitzonderingen die noodzakelijk zijn vanuit oogpunt van onder andere dierenwelzijn en diergezondheid blijven mogelijk en ook mogen eieren nog worden opgehaald.

Consumptie-eieren kunnen worden opgehaald, mits wordt voldaan aan de hygiënemaatregelen in het hygiëneprotocol en het bezoek wordt geregistreerd. Let op: in de beperkingsgebieden (10 km) geldt dat dit alleen mag als er pakstations, eierverwerkers en overslaglocaties zijn aangewezen. Hiervoor moet de screening van de bedrijven rond de uitbraken zijn afgerond.

Verduidelijking regels slacht kuikens regio 7 en 10

In de regelgeving is verduidelijkt dat vleeskuikens die zijn gehouden buiten regio’s 7 en 10, maar die worden geslacht in een slachterij in regio’s 7 en 10, geen verklaring van de dierenarts (o.b.v. klinische inspectie) nodig hebben. Voor de slacht van eenden en voor de slacht van vleeskuikens die zijn gehouden in de regio’s 7 en 10 geldt dat deze verklaring wel nodig is.

Risicobeoordeling deskundigengroep

De deskundigengroep dierziekten heeft vorige week opnieuw een risicobeoordeling gedaan van de HPAI-situatie in NL. De kans dat een Nederlands pluimveebedrijf de komende weken met HPAI wordt besmet, is hoog.

Vogelgriep in andere EU-lidstaten

In veel landen in Europa zijn vogelgriepbesmettingen vastgesteld, zowel op pluimveelocaties als bij wilde vogels. Vooral in Frankrijk zijn veel uitbraken gerapporteerd, ruim 1.100, waarvan veel bij gehouden eenden in het zuidwesten van Frankrijk en in de Loirestreek. In Italië zijn ruim 300 bedrijven getroffen. Hongarije, Polen en Duitsland hebben meer dan 100 besmette bedrijven gemeld. Nederland volgt met 53 besmette locaties (incl. hobbylocaties).