Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Belang bioveiligheidsmaatregelen

27 juli 2023

Op 24 juli is een uitbraak met hoogpathogene aviaire influenza op een biologisch legbedrijf in Biddinghuizen vastgesteld (zie: Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl). Dit is de eerste uitbraak sinds februari dit jaar. De deskundigengroep dierziekten schatte op 23 juni het risico van een uitbraak in op laag tot matig (met een grote mate van onzekerheid). Er blijft echter altijd een risico. Het virus komt nog veel voor bij wilde vogels, met name kokmeeuwen. Die verspreiden zich momenteel meer landinwaarts en mogelijk hebben die het virus verspreid. Ook in andere lidstaten van de Europese Unie komen, incidenteel, uitbraken voor, net als besmettingen bij wilde vogels en zoogdieren. Voor meer informatie verwijzen we naar de Kamerbrief en verslagen van de deskundigengroep dierziekten: Kamerbrief Stand van zakenbrief over vogelgriep | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. De ophokplicht is in de meeste regio’s in Nederland, net als vorig jaar rond deze tijd opgeheven, ondanks het feit dat het risico op besmetting met het vogelgriepvirus nog laag tot matig was.

Voor een goede preventie en bestrijding is het van het grootste belang dat bioveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Dat geldt voor bedrijven waar pluimvee binnen wordt gehouden, maar evenzeer voor uitloopbedrijven, ook al is dat voor de buitenuitloop natuurlijk lastig.  Er is waardering dat pluimveehouders en dierenartsen verdenkingen snel melden en gebruik maken van de uitsluitingsdiagnostiek en de early warningsystematiek. Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is dat iedereen uit de pluimveehouderij, commercieel en hobby, alert blijft en een verdenking van een vogelgriepbesmetting direct meldt bij de NVWA. Snel ingrijpen bij een besmetting is en blijft van groot belang om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Het ministerie van LNV meldt dat de situatie in de Flevopolder, en natuurlijk ook in de rest van Nederland, de komende tijd nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen.