Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Derde maal vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Zeewolde (5 november 2021)

5 november 2021

In Zeewolde (provincie Flevoland) is bij vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld, meldt het ministerie van LNV. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 21.000 dieren. In deze nieuwsbrief leest u meer over het beperkingsgebied Zeewolde, landelijke maatregelen en negatieve screening Parrega.

Beperkingsgebied Zeewolde

Gisteren (4 november) was er ook een besmetting in Zeewolde. De besmetting van dit nieuwe bedrijf is aan het licht gekomen door screening van dit bedrijf door de NVWA vanwege de ligging ervan binnen het 3 km gebied van het bedrijf van gisteren. Daarnaast bleek vandaag dat enkele dieren klinische verschijnselen hadden. Dat was reden om het bedrijf ook te bemonsteren. Er vallen geen nieuwe bedrijven binnen de beperkingszone rondom dit bedrijf.

Wat betekent dit voor het bestaande beperkingsgebied?

Er was in de zone van 10 km rond het bedrijf al een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd, deze blijft in stand. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied. Als er meer bekend is over het moment waarop afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens onder voorwaarden weer mogelijk is, dan leest u hierover in de AVINED nieuwsbrief. De afvoer van broedeieren naar de broederij en verplaatsing van opfokdieren mag in principe 14 dagen na de laatste uitbraak in het gebied plaatsvinden.

Meer info (LNV)

Landelijke maatregelen

  1. Sinds gisteren geldt een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.
  2. De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverkort van kracht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.
  3. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht.

AI screening Parrega negatief

De screeningsresultaten uit het 3-kilometergebied Parrega (provincie Friesland) zijn negatief. Dit betekent dat er geen virus is aangetroffen in dit gebied. De afvoer van consumptie-eieren uit het 10-kilometergebied is vanaf zaterdagmiddag (12:00 uur) 6 november in weer mogelijk. Dit dient te verlopen via een Nederlands aangewezen pakstation of aangewezen eierverwerker, incl. een aangewezen overslaglocatie (tussenstation). Klik hier voor de aanwijzingen. Ook zijn de voorbereidingen voor de afvoer van vleeskuikens via een aangewezen slachterij getroffen.