Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Gedeeltelijke intrekking ophokplicht (18 juni 2021)

18 juni 2021

De minister van LNV heeft besloten de ophokplicht in vijf regio’s in te trekken per zaterdag 19 juni. Het gaat hierbij om de regio’s in het oostelijk deel van Overijssel, een gedeelte in Gelderland, een deel van Noord Brabant, het midden van Noord Brabant en in Limburg. Volgens de deskundigengroep dierziekten is de kans op een uitbraak in de vijf genoemde regio’s bij intrekking van de ophokplicht matig. De minister van LNV houdt de situatie wekelijks in de gaten om verantwoord de ophokplicht in de rest van Nederland in te kunnen trekken.

Volgens de deskundigen zou de kans dat minimaal één pluimveebedrijf besmet zou raken met vogelgriep toenemen naar hoog, als de ophokplicht in heel Nederland wordt ingetrokken. Als de ophokplicht wordt ingetrokken in bepaalde regio’s, schatten zij de kans dat in die gebieden een pluimveebedrijf besmet raakt in als matig. De deskundigen gaven aan dat de onzekerheid over hun beoordeling groot is, vooral vanwege het feit dat het virus dit jaar lang blijft circuleren in vogels die in Nederland broeden. Zij maakten daarbij ook de kanttekening dat er de afgelopen tijd niet alleen uitbraken zijn geweest in (waterrijke) risicogebieden, maar ook in gebieden waarvan, op basis van gegevens vanaf 2014, werd verondersteld dat het risico daar lager was. Klik hier voor meer informatie op de website van LNV.

Intrekking in vijf gebieden

De minister van LNV heeft Nederland in 20 regio’s opgedeeld. De indeling van de regio’s is gelijk aan 2018. De volgende regio’s worden ingetrokken:

  • oostelijk deel van Overijssel (regio 8)
  • Gelderland (regio 11)
  • Noord Brabant (regio 18)
  • midden van Noord Brabant (regio 17)
  • Limburg (regio 20)

Op de website van RVO.nl (rvo.nl/dierziektenviewer/) staat informatie die pluimveehouders kunnen gebruiken om vast te stellen of hun bedrijf of locatie valt in een van de vijf regio’s waar de ophokplicht wordt ingetrokken. Klik hier voor een kaart van de 20 regio’s.

In de afweging welke regio verantwoord open kan, hanteert de minister drie criteria:

  1. Het betreft een regio die op basis van het tot nu toe gebruikte epidemiologische model in het verleden een laag risico had;
  2. Er is sinds april 2021 geen uitbraak met HPAI is geweest en er zijn ook geen besmette dode wilde vogels meer gevonden;
  3. Geen hoge pluimveedichtheid in de betreffende regio.

In twee gebieden (Geldersche Vallei en het zuidoosten van Noord Brabant) vindt de minister, vanwege de pluimveedichtheid, het risico nog te groot om de ophokplicht in te trekken ondanks dat er nauwelijks besmette wilde vogels zijn.

Wekelijks monitoren van de situatie

Het ministerie van LNV blijft de situatie nauwlettend volgen. Ook blijft het ministerie de deskundigengroep wekelijks om een beoordeling vragen. Daarbij wordt onder andere de epidemiologische situatie in de vijf regio’s meegenomen, net zoals het aantal gevonden besmette wilde vogels in de rest van Nederland. Zo wordt gekeken in welke andere regio’s het verantwoord is om de ophokplicht op te heffen.

Regionale en landelijke maatregelen blijven van kracht

De overige landelijke maatregelen blijven van kracht, zoals het verbod op wedstrijden en tentoonstellingen en een bezoekersregeling. Daarnaast is en blijft het van groot belang om de hygiënemaatregelen in acht te blijven nemen, net zoals de afscherm- of ophokplicht in de andere delen van Nederland dan vijf regio’s.

Vogelgriepsituatie in Nederland en Europa

Het vogelgriepvirus circuleert nog steeds in Nederland in wilde vogels. Het aantal met H5N1 besmette ganzen in Friesland en Groningen lijkt wel af te nemen, maar in andere delen van Nederland zijn er nog vondsten gedaan van met H5N8 HPAI besmette meeuwen, eenden en ganzen. In andere Europese lidstaten neemt het aantal besmettingen af. In Duitsland en België is onlangs de ophokplicht ingetrokken.