Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Insleeprisico vogelgriep hoog in Nederland (13 april 2021)

13 april 2021

Uit een nieuwe risico-inschatting van de ‘deskundigengroep dierziekten’ wordt het vogelgrieprisico voor pluimveebedrijven hoog ingeschat. Dit blijkt uit de kamerbrief van het ministerie van LNV van 12 april. Er circuleert namelijk nog steeds hoogpathogeen vogelgriepvirus in de Nederlandse wilde vogels. Het aantal besmette vogels neemt wel af. Er is nu een kleine kans dat trekvogels vanuit de besmette regio in Frankrijk naar Nederland komen. De oplopende omgevingstemperaturen in Nederland zijn ongunstig voor overleving van het virus in de omgeving, maar de watertemperatuur kan nog lang laag blijven waardoor het virus in water toch nog lang kan overleven. De minister vraagt de deskundigengroep eind april 2021 om een nieuwe risico-inschatting.

Om deze redenen schatte de deskundigengroep dierziekten 24 maart het vogelgrieprisico voor pluimveebedrijven hoog in. Deze risico-inschatting is iets lager dan in januari. Volgens gegevens van Wageningen Bioveterinary Research, test ongeveer 10% van het aantal vogels dat wordt ingezonden positief voor HPAI-virus. Dat is minder dan in januari en februari, toen ongeveer 15-18% van de ingezonden vogels positief testte. Het soort vogels dat gevonden wordt en besmet is, is anders dan bij het begin van de uitbraken in het najaar van 2020: nu zijn het vaak roofvogels zoals buizerds en slechtvalken en ook andere aaseters zoals meeuwen; eerder waren het vooral watervogels. Watervogels worden nu in mindere mate gevonden. Het aantal wilde watervogels in Nederland neemt af; de voorjaarstrek van wilde vogels is namelijk in volle gang. Veel overwinterende watervogels zijn uit Nederland weggetrokken in noordelijke richtingen. Klik hier voor de kamerbrief van het ministerie van LNV.

Ophokplicht blijft van kracht

De minister heeft besloten dat de ophokplicht voorlopig van kracht blijft, vanwege het hoge insleeprisico volgens de deskundigen. Ook in de landen om ons heen wordt regelmatig nog hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. In Duitsland zijn de afgelopen twee weken 83 bedrijven besmet geraakt en in Polen 84. Daarnaast was er nog een kleiner aantal besmettingen bij bedrijven in Frankrijk (2), Tsjechië (18) en Estland (1). AVINED blijft hierbij de vinger aan de pols houden.

Export naar landen buiten de EU

Als er zich geen nieuwe uitbraken voordoen, zal Nederland zich vanaf 24 juni 2021 – volgens de standaard van de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) – weer vrij verklaren van aviaire influenza. De inzet is erop gericht dat diverse derde landen dan hun importbeperkingen voor pluimvee(vlees) en broedeieren zullen opheffen.

Risico humane besmetting onveranderd

Recent verschenen er berichten in Rusland dat enkele mensen besmet zijn geraakt met het vogelgriepvirus. Het Nederlandse ministerie van VWS meldt dat de H5N8 virussen die dit seizoen in Nederland zijn gevonden een andere variant zijn dan die in Rusland. Er zijn geen aanwijzingen dat de stam die in Nederland heeft gecirculeerd besmettelijker is voor mensen dan bij aanvang van de uitbraken in 2020 door het RIVM is ingeschat, namelijk ‘laag’.

Alertheid op vogelgriep is hoog

Pluimveehouders zijn alert op vogelgriep en doen bij geringe verschijnselen direct melding bij de NVWA, meldt het ministerie. Dat blijkt uit een relatief hoog aantal verdenkingen dat gemeld werd en dat uiteindelijk negatief bleek. Alle besmettingen van bedrijven in Nederland lijken vanuit de wilde vogelpopulatie gekomen te zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat er tussen bedrijven verspreiding heeft plaatsgevonden. Ondanks de hoge bioveiligheidsmaatregelen, die op de bedrijven genomen worden, konden niet alle besmettingen voorkomen worden.