Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Ophokplicht volledig ingetrokken (24 april 2024)

25 april 2024

In deze nieuwsbrief informeren we u over:

  • Intrekking ophokplicht pluimvee in heel Nederland
  • Beoordeling vogelgriepsituatie
  • Intrekking verbod bezoek pluimveestal
  • Tweede R&O bij vervoer van pluimvee uit andere landen
  • Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

Intrekking ophokplicht in heel Nederland

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse vallei en de Limburgse Peel. Aanleiding hiervoor is dat er sinds december geen uitbraken meer zijn geweest en het aantal besmettingen bij wilde vogels in zowel Nederland als in Europa gering is. Met het besluit van de minister van LNV vervalt de algemene ophokplicht volledig. Ook wordt de afschermplicht volledig ingetrokken.

Kamerbrief aanpassingen landelijke maatregelen vogelgriep

Beoordeling vogelgriepsituatie

De minister heeft besloten de ophokplicht in te trekken op basis van een nieuw advies van de deskundigengroep. De deskundigengroep heeft de vogelgriepsituatie opnieuw geanalyseerd. Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven wordt nu ingeschat als ‘laag’ in heel Nederland, als de ophokplicht in stand blijft en ‘laag tot matig’ wanneer deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico matig tot hoog. Zie voor meer info het verslag van de deskundigengroep dierziekten.

Verslag Deskundigengroep Dierziekten HPAI 22 april 2024

Blijf alert

Het virus is nog steeds aanwezig bij wilde vogels, en met de vogeltrek kunnen nieuwe varianten van het virus worden meegebracht. Blijf dus alert op de bioveiligheidsmaatregelen om insleep van vogelgriep te voorkomen. Meldt mogelijke verdenkingen zo snel mogelijk.

Intrekking verbod bezoek pluimveestallen

Het ministerie van LNV staat per direct het bezoek van pluimveestallen toe, mits er wordt voldaan aan het hygiëneprotocol en bezoek wordt geregistreerd. De aanpassing gaat gepaard met een wijziging van het hygiëneprotocol voor bezoek. Een bezoeker moet altijd op het bedrijf douchen. De bezoeker mag alleen op dezelfde dag meer stallen bezoeken als op het bedrijf gebruik maakt van een douche die zich in de hygiënesluis van de stal bevindt. Het aangepaste hygiëneprotocol wordt op korte termijn geplaatst op de site van de NVWA. Het betreft het hygiëneprotocol bezoekers pluimeebedrijven.

Hygiëneprotocollen vogelgriep

Tweede R&O pluimveevervoer uit uit andere landen

De NVWA heeft de lijst met landen waarvoor een tweede R&O geldt voor vervoersmiddelen van pluimvee en broedeieren aangepast.

Overzicht landen met verplichte 2e R&O

Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O vogelgriep

Het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de lijst met alle toegelaten ontsmettingsmiddelen bij HPAI geactualiseerd, op verzoek van de NVWA.

Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI