Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Positieve resultaten veldproef vaccinatie vogelgriep (28 mei 2024)

28 mei 2024

Nieuwe stap naar vaccinatie vogelgriep

In september 2023 zijn eendagskuikens in een veldproef gevaccineerd tegen vogelgriep. Uit de resultaten blijkt nu dat de twee geteste vaccins, acht weken na vaccinatie, effectief zijn. De gevaccineerde kippen bleken na toediening van het virus niet geïnfecteerd en er was geen verspreiding van het virus naar andere gevaccineerde kippen. Ook is er een derde, vergelijkbaar vaccin, dat binnenkort een Europese toelating krijgt. Deze resultaten zijn een mooie stap in de richting van vaccinatie van pluimvee tegen het vogelgriepvirus.

AVINED ziet vaccinatie tegen vogelgriep als een belangrijke maatregel voor de toekomst. Wel zijn er zorgen over negatieve consequenties voor de handel. AVINED is daarom blij met de gekozen, stapsgewijze aanpak. De pluimveesector werkt met het ministerie van LNV nu aan een pilot bij enkele professionele legbedrijven, die start na de zomer. Eendagskuikens zullen worden gevaccineerd en worden opgefokt. De eieren van de gevaccineerde hennen zullen binnen Nederland worden afgezet. Dit laatste is belangrijk om handelsbelemmeringen vanwege de vaccinatie te voorkomen.

Het doel van de pilot is ervaring op te doen met de praktische uitvoering van vaccinatie, met het verplichte Europese monitoringsprogramma en met oplossen van mogelijk negatieve effecten op de handel. De eerste resultaten van de pilot worden in de eerste helft van 2025 verwacht en zullen worden gebruikt voor het bepalen van de vervolgstappen naar een grootschaliger vaccinatie.

Voordat vaccinatie op grotere schaal mogelijk is, zullen nog enkele belemmeringen moeten worden weggenomen. Zo is de huidige monitoring van gevaccineerde koppels niet geschikt voor een grootschalige toepassing. Aan een alternatief monitoringsprogramma wordt gewerkt. Bij een volgende stap zullen de effecten op de handel nauwgezet gevolgd blijven worden.

Voor meer informatie: zie de kamerbrief LNV over stand van zaken vogelgriep.