Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Risico op zoönotische transmissie van vogelgriep is laag (11 november)

11 november 2020

In opdracht van het ministerie van LNV heeft het RIVM een risico-inschatting gemaakt van mogelijke zoönotische transmissie (overdracht van dier op mens) van de vogelgriepstammen die de afgelopen weken in wilde vogels en de pluimveehouderij gevonden zijn. Dit risico is laag.

Bij pluimveebedrijven in Nederland is het type H5N8 gevonden. In wilde vogels is in Nederland ook het type H5N1 aangetroffen. Verder is in Duitsland en Denemarken bij wilde vogels het type H5N5 gevonden. Het RIVM heeft voor deze drie vogelgriepstammen het risico bepaalt, en dat is laag. Voor de H5N1 variant geldt dat de genetische samenstelling van het in Nederland gevonden type anders is dan van de H5N1 gevonden in o.a. Azië. Voor de in Nederland gevonden virussen zijn er dus op dit moment geen zorgen voor de volksgezondheid. Voor alle drie de virussen wordt de situatie gemonitord en volgt meer informatie zodra die beschikbaar komt. Lees hier meer over in de kamerbrief van het ministerie van LNV.

Afvoer broedeieren in 10 kilometerzone Altforst en Puiflijk

Al eerdere meldde AVINED dat de afvoer van broedeieren naar een broederij niet eerder plaatsvindt dan twee weken na de laatste uitbraak in het BT-gebied. Dit komt nu neer op 19 november 2020. Onder voorwaarden kan de NVWA dan ontheffing verlenen van het vervoersverbod.

Er is inmiddels wel een mogelijkheid om broedeieren af te voeren naar de industrie. Dit vindt plaats via het aangewezen ei- verwerkingsbedrijf Frisian Egg B.V. en een tussenlocatie Mol Cargo in Tiel. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Neem dan contact op met Frisian Egg B.V.:

Afschermplicht hobbypluimvee

In heel Nederland moeten eigenaren van hobbyvogels zoveel mogelijk voorkomen dat hun pluimvee, watervogels en loopvogels in contact kunnen komen met wilde vogels of met vogelpoep. Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. De NVWA heeft hiervoor een filmpje opgenomen met een aantal tips voor hobbypluimvee. Lees hier meer over op de website van de NVWA.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de twee 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.