Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep vastgesteld op kleinschalige houderij in Lunteren (18 maart 2022)

19 maart 2022

Het ministerie van LNV meldt dat in Lunteren (provincie Gelderland) op een kleinschalige houderij vogelgriep is vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De circa 100 vogels op de locatie zijn in overleg met de NVWA door een dierenarts geëuthanaseerd. Het gaat om eenden, ganzen en een paar kippen.

Er wordt een gebied met vervoersbeperkingen ingesteld rond deze locatie. Dit gebied overlapt voor een groot deel het op 10 maart jl. ingestelde gebied rondom de eerdere besmetting in Lunteren.

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Omdat kleinschalige houderijen een zeer klein risico vormen voor de verspreiding van vogelgriep wordt dit bedrijf niet preventief geruimd. Het bedrijf wordt geblokkeerd, bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op o.a. de gezondheid van de dieren.

In de 3 kilometerzone liggen 27 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometerzone liggen 268 andere pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod geldt. Voor een groot aantal van deze bedrijven gold al een vervoersverbod sinds de vorige besmetting in Lunteren op 10 maart 2022.

Eerder deze week is de afvoer van eieren en vleeskuikens in het eerste beperkingsgebied Lunteren mogelijk gemaakt. Voor bedrijven die nu ook in het tweede beperkingsgebied Lunteren liggen, geldt dat deze afvoer niet meer is toegelaten. Wanneer de screeningsresultaten in de 3 kilometerzone een negatieve uitslag geven, wordt de afvoer weer mogelijk gemaakt. Bedrijven die willen weten of zij ook nu in het tweede beperkingsgebied Lunteren liggen, kunnen dit nagaan via de RVO dierziektenviewer).

Er geldt sinds de eerste besmetting in Lunteren een vervoersverbod voor risicovogels in de Regio 10, (zie RVO dierziektenviewer). Het ministerie van LNV heeft besloten dat de duur van de vervoersbeperkingen in regio 10 (tot en met 14 dagen na de eerste uitbraak in Lunteren) niet wordt gewijzigd.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.