Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriepsituatie zorgelijk, update vanuit AVINED

4 november 2020

Hoogpathogene vogelgriep is inmiddels wijdverspreid aanwezig in Nederland. Zo is het hoogpathogene H5N8-virus aangetoond bij verschillende dode wilde vogels in de provincies Friesland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht, volgens het WBVR (Wageningen Bioveterinary Research). Het virus is bij verschillende vogelsoorten vastgesteld, zoals knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans en smient. De vogelgriepsituatie is uiterst zorgelijk.

Het virus beperkt zich niet alleen tot Nederland. Ook Duitsland maakt melding van het aantreffen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels in de drie deelstaten: Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voorpommeren en Hamburg. Het risico op een vogelgriepuitbraak is daar ook opgeschaald naar ‘hoog’. Ook zijn er twee verdenkingen van vogelgriep in Engeland. Deze berichtgeving is echter nog niet gemeld door de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Het gaat om een H5N8-geval op een pluimveebedrijf met 13.000 dieren in Cheshire (noordwesten van Engeland). Én een niet-gerelateerde virustype H5N2 op een kleinschalig bedrijf in Kent (zuidwesten van Engeland). Sinds 1 november is er een ophokplicht van kracht in België. AVINED blijft daarom oproepen tot alertheid op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf.

Verduidelijking actieve hygiëneprotocollen

Vanwege de zorgelijke vogelgriepsituatie zijn er verschillende hygiëneprotocollen actief. Zo kan er bijvoorbeeld onder specifieke omstandigheden en voorwaarden toch vervoer plaatsvinden. AVINED heeft een overzicht gemaakt over welk protocol wanneer van toepassing is.

Inventarisatie knelpunten

Sinds afgelopen donderdag inventariseert AVINED in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties de knelpunten in de 10 kilometerzone rondom Altforst. Dit heeft inmiddels geleid tot:

  • realisatie van diverse hygiëneprotocollen;
  • aangewezen routes (corridors) voor vervoer van eieren buiten het BT-gebied naar pakstations binnen het gebied;
  • proces gestart om vleeskuikens en consumptie-eieren uit het BT-gebied te halen via NVWA-ontheffingen.

Er zijn nog verschillende andere knelpunten binnen het 10 km-gebied. Hierover is overleg met het ministerie van LNV en de NVWA. Het gaat onder andere om knelpunten als afvoer en aanvoer van broedeieren en het verplaatsen van opfok ouderdieren en opfok leghennen. Als hier meer over bekend is, dan hoort u dat via deze nieuwsbrief. Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen het 10 kilometergebied? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340.