Afvoermogelijkheden Terwolde en toelichting procedures ontheffingen (19 november)

In dit nieuwsbericht leest u meer over:

 • Afvoer vleeskuikens en eieren mogelijk in Terwolde
 • Toelichting procedures ontheffingen voor vervoer binnen 10-kilometerzones
 • Meldcriteria eendenbedrijven wijzigen binnenkort
 • Officiële monstername Salmonella

   

Afvoer vleeskuikens en eieren mogelijk in Terwolde

De NVWA heeft inmiddels een slachterij aangewezen voor de regio Terwolde. Dit geldt ook voor een aantal pakstations, een tussenstation en een ei- en verwerkingsbedrijf. Dit betekent dat de vleeskuikens en consumptie-eieren afgevoerd kunnen worden. Neem hiervoor contact op met uw slachterij, pakstation of handelaar om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor de aangewezen locaties in Terwolde.

Ook vermeerderingsbedrijven kunnen eieren afvoeren naar de industrie via het aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf. Het vervoer van broedeieren naar de broederij is onder voorwaarden mogelijk 14 dagen na de uitbraak in het gebied. Dat is 27 november. Dit geldt ook voor de verplaatsing van opfokdieren. Bekijk hiervoor de voorwaarden en procedures goed.
 

Toelichting procedures ontheffingen voor vervoer binnen 10-kilometerzones

In de 10-kilometerzones Altforst, Puiflijk, Lutjegast en Terwolde geldt een vervoersverbod van o.a. het vervoer van pluimvee, eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. AVINED heeft een overzicht gemaakt van de procedures die gevolgd moeten worden om pluimvee of producten van pluimvee het gebied uit te kunnen vervoeren. Bijvoorbeeld: welke voorwaarden gelden voor het verplaatsen van opfokkoppels? En voor broedeieren naar de broederij? Advies: start de procedure op tijd, want de administratieve handelingen bij de NVWA kunnen enige tijd duren. Klik hier voor de toelichting op de procedures voor ontheffingen.

Het is een dynamisch overzicht, dat regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie.
 

Meldcriteria eendenbedrijven wijzigen binnenkort

Al eerder meldde AVINED dat het ministerie van LNV de meldcriteria voor eendenbedrijven aanscherpt. Het HPAI-H5N8 virus vertoont namelijk bij eenden mildere verschijnselen dan bij andere pluimveesoorten, waardoor het virus minder goed herkend wordt. De aanscherpte criteria worden binnenkort van kracht, via een regeling. De criteria zijn nog iets gewijzigd:

 • Eerste week na opzet
  • Melden bij een uitval van meer dan 3% in de week (= het ‘oude’ criterium)
 • Tweede week na opzet en verder
  • 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen
   of
  • 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5%

Melden kan via het meldpunt van de NVWA: (045) 546 31 88 of via de website.
 

Officiële monstername Salmonella

De NVWA meldt in een nieuwsbericht dat officiële monstername in het kader van het Europese Nationaal Controle Programma Salmonella ook in deze periode doorgaat. Hierbij wordt het hygiëneprotocol voor bezoekers nageleefd. Bedrijven in de 10-kilometerzones (beschermings- en toezichtgebieden (BT-gebied)) worden niet bezocht. De NVWA laat weten dat deze monitoring belangrijk is voor de bescherming van de gezondheid van mensen en dieren. Klik hier voor het nieuwsbericht van de NVWA.
 

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u vragen over de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.