Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Corona: Aanpassing werkwijze IKB PSB

6 april 2020

Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijks doen en laten. Het is daarom van belang dat we daarbij de adviezen van het RIVM volgen en rekening houden met de gezondheid en veiligheid van u als deelnemer. Er zijn daarom een aantal aanpassingen in de werkwijze van IKB. Uiteraard houden we de kwaliteit van uw certificaat en het IKB PSB-schema hoog en voorkomen we zoveel mogelijk dat uw certificaat verloopt. Zo kan u blijven aantonen dat u garanties geeft over de kwaliteit en borging op uw bedrijf.

Controle op afstand

De meeste IKB-controles worden vanaf 3 april op afstand uitgevoerd. Dit geldt o.a. voor de jaarlijkse hercontrole. De werkwijze voor andere type controles vindt u terug in het uitvoeringsbesluit.

Bij een controle op afstand bekijkt de controleur uw administratie vanaf zijn werkplek (bijvoorbeeld d.m.v. ingestuurde stukken). Er kan ook contact worden gezocht met u via een live videoverbinding. Uiteraard wordt gekeken of dit voor u mogelijk is. Bij een goed verloop rondt de CI de controle af en geeft deze een nieuw certificaat af. Lukt het niet om de controle op afstand geheel uit te voeren (bijvoorbeeld door een slechte videoverbinding), dan worden er verdere acties besproken.

Het nemen van Salmonella monsters

Voor IKB doen ent, laad en snavelbehandelingsbedrijven onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella op eigen materiaal/apparatuur. Dit onderzoek zien wij als een belangrijk deel van de bedrijfsvoering en borging in de keten. Toch kan het door overmacht in verband met corona voorkomen dat monstername niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door tekort aan laboratoriummaterialen of door uitval van personeel bij de HOSOWO-instantie. Bewaar in dat geval communicatie met uw HOSOWO-instantie goed en laat dit zien tijdens de controle. Hier kan dan rekening mee worden gehouden.

De cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’

Medewerkers die fysiek betrokken zijn bij de ent- en vang- en laadwerkzaamheden volgen verplicht de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’. Deze cursus wordt momenteel niet gegeven. Daarnaast  kunnen wij ons voorstellen dat u, door mogelijke personeelstekorten, beschikbaar personeel zo veel mogelijk wil inzetten de komende tijd.

Daarom is de termijn voor het volgen van de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ tijdelijk verruimd van drie naar zes maanden na indiensttreding of aanvang van de werkzaamheden. Meldt iedere nieuwe medewerker wel binnen 6 weken bij de cursusinstantie, dit blijft ongewijzigd.

Geldigheid uitvoeringsbesluit

Dit uitvoeringsbesluit geldt vanaf 3 april. Omdat deze aanpassingen zijn gedaan met het oog op de coronasituatie in Nederland en Europa is nu nog geen einddatum bepaald. We houden de situatie in de gaten en houden u uiteraard op de hoogte.

Als u tegen andere zaken aanloopt in relatie tot de coronasituatie, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB PSB-voorschriften, meldt dit dan via info@ikbpsb.nl.