Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pluimveesector maakt werk van verdere verduurzaming

4 september 2019

De Nederlandse pluimveesector heeft vandaag, samen met de andere dierlijke sectoren, haar ambities bekend gemaakt voor versnelling van de verduurzaming van de sector in de Uitvoeringsagenda Pluimveesector. Voortbordurend op de visie Waardevol en Verbonden van Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Klimaatakkoord en het rapport “Koers voor een Vitale Pluimveehouderij in 2025” van de sector zelf zijn streefbeelden, doelen en acties geformuleerd op het vlak van klimaat, circulariteit, gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn en maatschappij. Het totaal vormt een ambitieus plan om van de Nederlandse pluimveesector een gewaardeerde sector te maken, die hoogwaardige producten levert tegen eerlijke prijzen.

De Nederlandse pluimveesector behoort tot de meest innovatieve ter wereld. De sector reageert continu op veranderende marktwensen. Zo heeft dit decennium een bijzonder snelle omschakeling naar meer diervriendelijke houderijvormen plaatsgevonden (o.a. geen snavelbehandeling meer bij leghennen), is 1/3 deel van de pluimveestallen al integraal duurzaam, is het gebruik van antibiotica bij de productie van kip met meer dan 70% teruggebracht en wordt ruim 90% van de pluimveemest verwerkt. Daarnaast vindt de omschakeling plaats naar het gebruik van duurzame soja in het voer en wordt structureel gewerkt aan het weren van vogelgriep.

Bovenop deze behaalde resultaten wil de pluimveehouderij zich door ontwikkelen richting een meer circulaire sector met een zo laag mogelijke footprint, die de omgeving niet hinderlijk belast met emissies. Veevoer wordt in het geschetste streefbeeld 2030 alleen nog maar gemaakt van grondstoffen die niet of minder geschikt zijn voor menselijke consumptie. Ook zet de sector in op verdere verbetering van het dierenwelzijn.

Voor een aantal ontwikkelingen is aanpassing van bestaande wetgeving nodig. Zo is het gebruik van dierlijke eiwitten als ingrediënt van veevoer op dit moment niet toegestaan. Dat verhindert de ontwikkeling naar een circulaire productie.

Voor de realisatie van dit ambitieuze plan is een eerlijk verdienmodel een belangrijke randvoorwaarde. De ontwikkelingen moeten op een zodanige manier en tempo worden doorgevoerd dat de ondernemers hun bestaansrecht kunnen behouden om aan de noodzakelijke investeringen en inspanningen te kunnen voldoen. Op die manier wordt het haalbaar om de door de minister onderschreven streefbeelden te kunnen realiseren.

Met de Uitvoeringsagenda Pluimveesector voor ogen werkt de sector aan een duurzame, innovatieve en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector. Daarmee wil deze sector ook in de toekomst internationaal toonaangevend blijven. Het complete rapport vindt u hier.

Voor meer informatie: Hennie de Haan, voorzitter AVINED (tel. 06 52 656907) of Eric Hubers, vice-voorzitter AVINED (tel. 06 12 859921).