Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pluimveesector maakt werk van verdere verduurzaming

4 september 2019

De Nederlandse pluimveesector heeft vandaag, samen met de andere dierlijke sectoren, haar ambities bekend gemaakt voor versnelling van de verduurzaming van de sector in de Uitvoeringsagenda Pluimveesector. Voortbordurend op de visie Waardevol en Verbonden van Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Klimaatakkoord en het rapport “Koers voor een Vitale Pluimveehouderij in 2025” van de sector zelf zijn streefbeelden, doelen en acties geformuleerd op het vlak van klimaat, circulariteit, gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn en maatschappij. Het totaal vormt een ambitieus plan om van de Nederlandse pluimveesector een gewaardeerde sector te maken, die hoogwaardige producten levert tegen eerlijke prijzen.

De Nederlandse pluimveesector behoort tot de meest innovatieve ter wereld. De sector reageert continu op veranderende marktwensen. Zo heeft dit decennium een bijzonder snelle omschakeling naar meer diervriendelijke houderijvormen plaatsgevonden (o.a. geen snavelbehandeling meer bij leghennen), is 1/3 deel van de pluimveestallen al integraal duurzaam, is het gebruik van antibiotica bij de productie van kip met meer dan 70% teruggebracht en wordt ruim 90% van de pluimveemest verwerkt. Daarnaast vindt de omschakeling plaats naar het gebruik van duurzame soja in het voer en wordt structureel gewerkt aan het weren van vogelgriep.

Bovenop deze behaalde resultaten wil de pluimveehouderij zich door ontwikkelen richting een meer circulaire sector met een zo laag mogelijke footprint, die de omgeving niet hinderlijk belast met emissies. Veevoer wordt in het geschetste streefbeeld 2030 alleen nog maar gemaakt van grondstoffen die niet of minder geschikt zijn voor menselijke consumptie. Ook zet de sector in op verdere verbetering van het dierenwelzijn.

Voor een aantal ontwikkelingen is aanpassing van bestaande wetgeving nodig. Zo is het gebruik van dierlijke eiwitten als ingrediënt van veevoer op dit moment niet toegestaan. Dat verhindert de ontwikkeling naar een circulaire productie.

Voor de realisatie van dit ambitieuze plan is een eerlijk verdienmodel een belangrijke randvoorwaarde. De ontwikkelingen moeten op een zodanige manier en tempo worden doorgevoerd dat de ondernemers hun bestaansrecht kunnen behouden om aan de noodzakelijke investeringen en inspanningen te kunnen voldoen. Op die manier wordt het haalbaar om de door de minister onderschreven streefbeelden te kunnen realiseren.

Met de Uitvoeringsagenda Pluimveesector voor ogen werkt de sector aan een duurzame, innovatieve en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector. Daarmee wil deze sector ook in de toekomst internationaal toonaangevend blijven. Het complete rapport vindt u hier.

Voor meer informatie: Hennie de Haan, voorzitter AVINED (tel. 06 52 656907) of Eric Hubers, vice-voorzitter AVINED (tel. 06 12 859921).