Salmonella subsidieregeling gewijzigd

Disclaimer: onderstaande is onder voorbehoud dat de EU voor 2021 ook weer een subsidie voor vaccinatie toekent.

Ook in 2020 kan de Nederlandse legpluimveesector subsidie ontvangen voor de kosten van de Salmonella vaccinatie. Dit geldt voor de vaccinatie van legvermeerderingsdieren en leghennen.De opzet van de Salmonella subsidieregeling gaat in 2021 echter wijzigen. De belangrijkste wijziging is dat de subsidie-aanvrager (en ontvanger) verandert: dit verschuift van de houder van ouderdieren (leg) en leghennen naar de houder van opfok ouderdieren (leg) en opfok leghennen.

 

Huidige opzet

Nieuwe opzet vanaf 2021

Subsidie-aanvrager1

Houder van ouderdieren (leg) en leghennen

Houder van de opfok ouderdieren (leg) en opfok leghennen

Subsidie per

Gevaccineerd dier

Toegediende dosis van het vaccin

Datum bepalend voor toekenning subsidie

Datum van plaatsing op het bedrijf

Datum toediening vaccin

Financiering

Ongewijzigd, namelijk:

50% EU en 50% DGF

Ongewijzigd, namelijk:

50% EU en 50% DGF

1 In de praktijk loopt de subsidieaanvraag vaak via de opfokorganisaties (gemachtigd door de pluimveehouder)

Er is in 2020 een overgangsregeling voor koppels die in het ene kalenderjaar (deels) gevaccineerd zijn, maar in het volgende kalenderjaar worden opgezet. Dit heeft betrekking op dieren die vanaf 15 augustus 2020 worden gevaccineerd, maar pas na 31 december 2020 worden overgeplaatst naar het ouderdier- of legeindbedrijf. Vaccins die aan deze dieren in de betreffende periode worden toegediend, komen al op basis van de nieuwe opzet in aanmerking voor subsidie.

Met de overgangsregeling wordt ervoor gezorgd dat de schakel die de subsidie ontvangt ook steeds degene is die de DGF-heffing betaalt. In onderstaande tabel vindt u enkele scenario’s:

tabel_subsidies.png

Waarom vindt deze wijziging plaats?
Reden voor deze wijziging is dat de EU-regeling uitgaat van subsidie per vaccindosis (in plaats van per gevaccineerd dier). De EU wordt bij controles steeds strikter en volgt steeds meer de letter van de subsidieregeling. Door deze wijziging in de systematiek sluit de regeling beter aan bij de subsidievoorwaarden van de EU. Vasthouden aan de oude systematiek zou tot een terugvordering van subsidie kunnen leiden, welke ten laste van de sector zou komen als nu geen aanpassingen worden doorgevoerd. Om dat te voorkomen gaan we over op een systematiek die meer in lijn ligt met de EU-regeling, namelijk subsidie per vaccindosis. Ondanks de gewijzigde systematiek zal per saldo de subsidie per dier ongeveer gelijk blijven.Vanuit AVINED spelen we een coördinerende rol bij de afstemming tussen sector en overheid. Ook speelt AVINED een rol bij de communicatie naar pluimveehouders.

Heeft dit ook gevolgen voor de DGF-heffing?
De wijziging in de opzet van de Salmonella subsidieregeling heeft ook invloed op de heffing voor het Diergezondheidsfonds (DGF). Het onderdeel Salmonella subsidie in de DGF-heffing vervalt bij ouderdieren (leg) en leghennen en komt per 2021 te liggen bij eendagskuikens ouderdieren (leg) en eendagskuikens legpluimvee.

Openstelling Salmonella subsidieregeling
We zullen u, per nieuwsbrief, informeren als de Salmonella subsidieregeling voor 2020 is opengesteld.

Uitwerking
In de praktijk zullen de opfokorganisaties in de meeste gevallen in afstemming met de aangesloten opfokbedrijven de subsidieaanvraag organiseren en de DGF-heffing aan de opfokbedrijven vergoeden.

Voor vragen kunt u terecht bij:

  • De opfokorganisaties: voor het aanvragen en de uitbetaling van de subsidie en de gevolgen voor de DGF-heffing.
  • AVINED: over vragen rondom de achtergrond van de wijziging van de systematiek en de gevolgen voor de DGF-heffing
  • RVO: voor informatie over de uitvoering van de subsidieregeling en de -voorwaarden.