Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

30 april 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

De Raad van Beheer IKB heeft de wijzigingen vastgesteld op 15 maart 2024 en deze wijzigingen gaan per 1 juni 2024 in. Neem de wijzigingen en de nieuwste versie van het certificatieschema goed door. De wijzigingen kunnen namelijk van belang zijn voor uw bedrijfsvoering en vanaf 1 juni bent u als IKB Kip deelnemer verplicht de wijzigingen na te leven. Niet elke wijziging zal op uw bedrijf van toepassing zijn. De wijzigingen zijn per document omschreven en in de titel van de alinea is aangegeven als het om een specifiek type bedrijf gaat.

Algemene voorwaarden

In artikel 11 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip is opgenomen dat er een register is met IKB Kip-deelnemers. Dit is bijvoorbeeld van belang als u wil nagaan of uw aanvoer (bijvoorbeeld vleeskuikens) afkomstig is van een IKB Kip-erkend bedrijf. Deze zoekfunctie is hier te vinden en werkt op basis van het KIPnummer van het bedrijf, dus zonder namen en adressen.
Dit register gaan we uitbreiden op basis van de gewijzigde Algemene Voorwaarden IKB Kip, zodat niet enkel inzichtelijk is of het bedrijf IKB Kip-deelnemer is, maar ook wat de status van het certificaat is (bijvoorbeeld geaccepteerd of geschorst) en wat de geldigheidsduur van het certificaat is. Zo kunt u nog beter nagaan van welke bedrijven u aanvoer mag hebben.

Bijlage 1.1: Voorschriften IKB Kip voor kuikenbroederijen, slachterijen en uitsnijderijen

Voorschriften voor slachterijen en uitsnijderijen (1.1B):
Voorschrift SA02: Ook voor slachterijen en uitsnijderijen wil het CCvD IKB Kip toe naar 100% IKB-waardige aanvoer. De voorgestelde aanpassing voorziet nog steeds in een coulancepercentage van 5% voor de slachterijen en uitsnijderijen, maar verwacht van de deelnemer dat genoteerd wordt waarom er niet-IKB-aanvoer is geweest. Dat zal inzicht geven in de redenen van inzet van de coulanceregeling.

Bijlage 1.2: Voorschriften IKB Kip voor pluimveebedrijven

Alle pluimveebedrijven (1.2A):

  • Voorschriften B05, B06, B11 en B12 worden aangepast of toegevoegd conform de gewijzigde regelgeving met betrekking tot de nood- en alarmsystemen. Een alarmplan maakt hier onderdeel van uit, een voorbeeld volgt spoedig en zal op de website geplaatst worden.
  • In voorschrift F01 is het gedeelte met betrekking tot voedermiddelen van eigen teelt of boer-boer levering verwijderd, omdat dit in een nieuw voorschrift verwerkt wordt (F20).
  • In voorschrift F14 is aan de interpretatie toegevoegd dat emmers, ‘manden’ of bakken water in de voorruimte ook niet zijn toegestaan, als deze niet zijn afgesloten. Dit is toegevoegd ter verduidelijking van het voorschrift over een gesloten drinkwatersysteem.
  • Voorschriften F15, F17 en F19 zijn tekstueel verduidelijkt. Inhoudelijk is in voorschrift F17 ‘Er kan gebruik gemaakt worden van meerdere laboratoria, waarbij de instellingen ten minste één chemische of één bacteriologische parameter hebben in de scope’ toegevoegd. Deze toevoeging is bedoeld om aan te geven dat IKB Kip deelnemers de monsters naar verschillende laboratoria kunnen sturen.
  • Voorschrift F20 is nieuw toegevoegd en heeft betrekking op eigen teelt van voedermiddelen en boer-boer levering, aangezien op basis van signalen uit de sector, voorschriften met betrekking tot deze voedermiddelen verduidelijking vereisten. Er wordt gestart met het vereisen van een telersverklaring, een inname-controle en aanvullende analyses naar risicovolle contaminanten. Een format van een telersverklaring volgt spoedig en zal ook op de website geplaatst worden, zodat voor alle betrokken partijen de inhoud van een telersverklaring duidelijk en inzichtelijk is.
  • Voorschrift I10 aangaande toediening van UDD diergeneesmiddelen is aangepast en verduidelijkt.

Vleeskuikenbedrijven (1.2D):

  • In voorschrift VB03 is toegevoegd dat alle vleeskuikens afkomstig zijn van IKB Kip of Belplume erkende vleesbroederijen. Het opzetten van haantjes van legrassen past niet onder IKB Kip.
  • Voorschrift VC13 met betrekking tot de bewaring van de overeenkomst tussen pluimveehouder en GPD dierenarts, wanneer deze overeenkomst is beëindigd, wordt verwijderd, omdat deze bepaling achterhaald is.

We plaatsen de nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden IKB Kip en bijlagen op www.ikbkip.nl (onder Certificatieschema). De volledige wijzigingen zijn tevens ‘zichtbaar’ aangegeven in de documenten op onze website.

Mocht u nog vragen hebben of het niet eens zijn met deze wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat IKB Kip (telefoonnummer: 088 – 998 4340, e-mail: info@ikbkip.nl).