Breeders in Balance (BIB)

Thema:

Vermindering milieu- emissies, preventieve diergezondheid

Projectcode:

PO-ME1702/TKI-AF-15257

Looptijd:

2016-2020

Bijdrage sectoren:

Reproductie vleessector
Financiering OB (€) 145.000

Financieringsjaren

2018, 2019, 2020

Projectleider:

Rick van Emous (WLR)
Projectpartners:

ABZ Diervoeding, Aviagen-EPI BV, Cobb Europe BV, De Hoop Mengvoeders BV, De Heus Voeders BV, Hubbard (HNL Agri BV), Jansen Poultry Equipment, MSD Animal Health Nederland /Intervet Nederland BV, Pluimned, PoutryPlus BV (ForFarmers Group), Veterinair Centrum Someren, Universiteit Utrecht, Wageningen Livestock Research.

Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Doel project
Het project levert nieuwe kennis op omtrent het ontwikkelen van innovatieve huisvestingssystemen voor vleeskuikenouderdieren, het optimaliseren van opfok- en foktoomvoeders, betere aansluiting van fokproducten en verbetering van diergezondheid.
Het levert als geheel concrete tools voor het verbeteren van dierenwelzijn, diergezondheid en (re)productie. Daarnaast draagt het bij aan een positief imago van de pluimveesector.
Kennis uit het onderzoek wordt gedeeld via de nieuwsmedia en in het vakblad van vermeerderaars. Recente resultaten worden gedeeld op bijeenkomsten en conferenties.

Het project
Binnen de veehouderij, en dus ook binnen de vleeskuikenouderdierensector gaan een aantal onderwerpen de komende jaren een dominante rol spelen. Vanuit maatschappelijke en politieke hoek zijn dit dierenwelzijn, milieu (overlast voor de omgeving) en AB gebruik (diergezondheid). Daarnaast zijn binnen de sector milieu (vergunningen), diergezondheid (uitval) en verbetering van reproductie (economie) belangrijke aandachtspunten om een gezonde sector te behouden.
Het doel van deze PPS is het ontwikkelen van integraal duurzame huisvestings- en managementsystemen voor vleeskuikenouderdieren die ontworpen worden met het oog op verbetering van de belangrijkste uitdagingen binnen de gebieden: dierenwelzijn, milieu, diergezondheid (en AB gebruik) en (re)productie.

Breeders in Balance (BIB) focust zich op 4 deelthema’s. Binnen het thema welzijn is het effect van verhoogde zitplaatsen onderzocht. Daarnaast wordt een proef opgezet om de negatieve effecten van gecontroleerd voeren te verminderen. Het thema milieu focust zich op ammoniakemmissies van pluimvee. Er is een praktijkinventarisatie van diergezondheid gedaan om inzicht te krijgen in de mamagementfactoren die effect hebben op diergezondheid. Binnen reproductie wordt het paargedrag geobserveerd.

Status

Voor het experiment gecontroleerd voeren worden resultaten verzameld. De metingen zijn voortgezet, nadat hier al eerder laboratoriumproeven mee gedaan zijn.

In 2019 zijn verschillende onderzoeken gedaan:

  • Het onderzoek naar borstblaren is opgestart. Uit metingen vanaf 45 weken blijkt dat in stallen met een nieuwe grill geen borstblaren meer voorkomen tegenover borstblaren bij 30% van de koppel in stallen met oude grillen.
  • Op milieugebied is er onderzoek gedaan naar de fosfaatexcretie bij mini-moederdieren van trager groeiende vleeskuikens. Hierover is een rapport verschenen.
  • Er is een onderzoek gestart naar gecontroleerd voeren. Hierover is op26 september een artikel verschenen in de pluimveehouderij.

Artikelen 2019
•    Rapport: Fosfaatexcretie van mini-vleeskuikenmoederdieren van traaggroeiende vleeskuikens
•    Pluimveehouderij 26 september 2019 – Betere uniformiteit bij 2x daags voeren
•    Pluimveehouderij 31 mei 2019 – Vorm grill mogelijke oorzaak borstblaren

Artikelen 2018
•    Rust voor meer reproductie vleeskuikenouderdieren
•    Gebruik van platforms met rooster of zitstok bij opfok vkod in Pluimveehouderij nr 2018/1
•    Gezondheid en reproductie BIB’ dit jaar in Pluimveehouderij
•    Tips & Trucs; Hoe verbeter ik de prestaties van mijn vleeskuikenouderdieren? (Op te vragen bij Rick van Emous)

Artikelen  2017
•    Laag-eiwitvoer geeft minder ammoniak bij ouderdieren. Pluimveehouderij no. 11, 17 augustus 2017.
•    Emissiereductie in bestaande stallen vleeskuikenouderdieren. Pluimveehouderij no. 13, 28 september 2017.
•    Factsheet: Er is toekomst voor vleeskuikenouderdieren in Nederland. November 2017.
•    Ouderdieren sector flink efficiënter. BRAVO december editie 2017.