Financiering AVINED, OVONED en PLUIMNED

Door het wegvallen van het PPE en diens collectieve heffingen was het voor de sector nodig om belangrijke taken op een andere manier te regelen. Die financiering loopt nu onder andere via de drie stichtingen en via EZ / RVO.Dit betekent wel dat een bedrijf niet één, maar meerdere verschillende facturen toegestuurd krijgt. Voor een deel zijn de bijdragen gekoppeld aan deelname aan IKB en voor een deel zijn de bijdragen wettelijk verplicht voor alle bedrijven (retributies vastgesteld door het ministerie van EZ en AVV).

In onderstaande tabel hebben we dit samengevat:

  Factuur door:    
 Activiteit  AVINED  PLUIMNED  OVONED  EZ/RVO
         
 IKB Ei bijdrage1      X  
 Ei promotie via IKB      X  
 IKB Kip bijdrage1    X    
 Wettelijk verplicht        
 DGF        X2

 Retributie databanken

 X      

 Retributie onderzoek NVWA verboden stoffen eieren3
 (Nationaal Plan Residuen Eiersector)

 X      
 AVV onderzoek4    X  X  

Toelichting:

1   wordt geïnd bij de IKB-controle door certificerende instantie.
2   mogelijk vanaf 2016 door AVINED. De bedragen zijn inclusief de nationale co-financiering voor de aankoop van salmonella vaccins (voor leghennenbedrijven en legvermeerderingsbedrijven), de kosten voor ruimingen en vergoeding van besmette VB koppels, de kosten voor ofiicieel salmonella onderzoek en de kosten voor Elisa test AI monitoring.
3   vanaf 2016. De door de NVWA gemaakte kosten voor het Nationaal Plan Residuen eiersector (NPR) worden telkens na afloop van het kalenderjaar in rekening gebracht bij de retributieplichtigen. In 2016 zal worden geïnd voor de in 2015 door de NVWA voor het NPR gemaakte kosten. De inning van de retributie zal omwille van een efficiënte inning, door AVINED worden uitgevoerd en worden afgedragen aan de NVWA. De financiering van de in 2014 door de NVWA voor het NPR gemaakte kosten heeft nog plaatsgevonden uit de reserves van het PPE.

 4   wacht nog op toekenning door EZ.