Nieuws

Samen voor een sterke Nederlandse pluimveesector

De uitspraak van de rechtbank over het vangen van pluimvee stelt ons teleur.

Terugkijken webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’

Op 22 november 2022 heeft de webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’ plaatsgevonden. Deze webinar is speciaal georganiseerd voor erfbetreders.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

In dit nieuwsbericht worden de intrekkingsdata van de huidige beperkingsgebieden (10 km) weergegeven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Afvoer van opfokdieren in de Gelderse Vallei (12 mei 2022)

13 mei 2022

In dit nieuwsbericht vindt u informatie over de afvoer van opfokdieren in de Gelderse Vallei, afvoer van mest en de factsheet vogelgriep.

Afvoer van opfokdieren in de Gelderse Vallei

Het ministerie van LNV heeft gemeld dat de afvoer van opfokdieren uit de Gelderse Vallei onder voorwaarden is toegestaan.

Beperkingsgebieden (3 en 10 km) in de Gelderse vallei
In deze gebieden wordt het bestaande beleid voor ontheffing van vervoer van opfokpluimvee (bijv. opfokleghennen en opfokouderdieren) aangehouden. Dit houdt in dat:

  • Twee weken na de laatste uitbraak wordt de afvoer van opfokpluimvee in verband met welzijn naar een locatie binnen of buiten de beperkingszones onder voorwaarden (waaronder PCR) toegestaan. Dat is op z’n vroegst dinsdagochtend 17 mei 2022 als er in de tussentijd geen nieuwe uitbraken zijn. De voorwaarden vindt u hier.
  • Verplaatsingen van opfokleghennen naar de beperkingszones (3 en 10 km) in de Gelderse vallei zijn niet zijn toegestaan. Deze verplaatsingen zijn pas mogelijk na intrekking van de gebieden (vier  weken na de laatste uitbraak).

Regio 7 en 10
In deze regio’s (en buiten de 10 km gebieden) wordt vanaf nu de af- of aanvoer toegestaan voor die bedrijven, waarbij duidelijk is, dat geen andere oplossing mogelijk is om welzijnsschade te voorkomen. De regio’s 7 en 10 worden in principe twee weken na de laatste uitbraak opgeheven. Dit is dinsdagmorgen 17 mei 2022, als er in de tussentijd geen nieuwe uitbraken zijn.

Let op:

  • Als er weer een besmetting komt in de Gelderse Vallei vóór 17 mei 2022 wordt opnieuw bekeken hoe om te gaan met de knelpunten in de 3 en 10 km zones.
  • Bij welzijnsproblemen gaat het om individuele ontheffingen, waarbij de houder aan de NVWA moet aantonen dat de verplaatsing echt noodzakelijk is vanuit oogpunt van welzijn
  • Met een nieuwe uitbraak wordt bedoeld een uitbraak in de Gelderse Vallei. Als er een uitbraak in een ander regio is, betekent dat niet dat de teller weer naar nul gaat. Er wordt dan wel nagegaan of er een verband is tussen een nieuwe uitbraak en de situatie in de Gelderse Vallei.

Knelpunten mestafvoer

In een beperkingsgebied is het verboden om pluimveemest af te voeren voor zolang het gebied in stand blijft (minimaal 30 dagen). Door aanhoudende vogelgriepuitbraken komen pluimveehouders door opbouwende hoeveelheid mest op het erf in de knel. Daarom is het vanaf heden mogelijk een ontheffing aan te vragen voor een beperkte afvoer van mest vanuit een beperkingsgebied. LET OP: Deze ontheffingsmogelijkheid geldt alleen voor bedrijven die aaneensluitend in verschillende beperkingsgebieden hebben gelegen en waar echt knelpunten ontstaan als de mest niet wordt afgevoerd.

Transport kan pas 72 uur na de meest recente uitbraak in het gebied plaatsvinden. Bij een nieuwe uitbraak komt de ontheffing direct te vervallen. U kunt een ontheffing aanvragen door het formulier “Blanco ontheffingsaanvraag mestafvoer” ingevuld te mailen naar info@avined.nl. Het is van belang dat alle vragen volledig zijn ingevuld, anders wordt de ontheffing niet afgegeven.

Factsheet vogelgriep

AVINED heeft een Factsheet aanpak vogelgriep opgesteld. In deze factsheet staat in eenvoudige taal voor mensen die niet direct bij de pluimveesector betrokken zijn, uitgelegd waarom vogelgriep zo’n groot probleem is voor de pluimveesector en wat er gedaan wordt om verspreiding te voorkomen.