Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

AI screening Zeewolde negatief (28 oktober 2021)

28 oktober 2021

De AI screening op de 6 bedrijven in het 3 km-gebied rond Zeewolde gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond. Het type vogelgriep bij de leghennen van het bedrijf in Zeewolde blijkt de hoogpathogene variant H5N1 te zijn. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een ruiming op een pluimveebedrijf in Barneveld, de afvoermogelijkheden in het beperkingsgebied Zeewolde en de algemene veterinaire situatie in Nederland en Europa.

Ruiming pluimveebedrijf Barneveld

Een contactbedrijf van het leghennenbedrijf te Zeewolde in Barneveld met 9.500 biologische kippen is geruimd, omdat het bedrijf als risicovol is beoordeeld door het ministerie van LNV. Het bedrijf is gescreend. De uitslag was dat geen virus is aangetroffen. Meer info (LNV).

Afvoermogelijkheden Zeewolde

  • Afvoer consumptie-eieren

De afvoer van eieren uit het 10-kilometergebied in Zeewolde dient te verlopen via een Nederlands aangewezen pakstation of aangewezen eierverwerker, incl. een aangewezen overslaglocatie (tussenstation). Momenteel wordt hard gewerkt aan deze aanwijzingen, zodat het transport zo snel mogelijk plaats kan vinden. Hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.

  • Verplaatsing opfokdieren

Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Naar verwachting kunnen vanaf 9 november a.s. ontheffingen worden afgegeven door de NVWA voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen in het gebied Zeewolde. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

  • Afvoer broedeieren naar broederij

De afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven in het 10-kilometergebied is ook mogelijk twee weken na de bevestiging van de besmetting. Tot die tijd is de mogelijkheid geboden om deze af te voeren naar de industrie via een aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf. Deze aanwijzing volgt spoedig. Naar verwachting kunnen vanaf 9 november a.s. ontheffingen worden afgegeven door de NVWA voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen in het gebied Zeewolde. Let op: begin tijdig met de procedure hiervan.

Bezoekersregeling

Voor commerciële pluimveebedrijven in Nederland is de bezoekersregeling niet gewijzigd. Dat betekent dat bezoek alleen mogelijk is onder voorwaarden, waaronder het gebruik van een ‘hygiëneprotocol voor bezoekers’ en een bezoekersregistratie. In het beperkingsgebied Zeewolde geldt een bezoekersverbod. Alleen indien noodzakelijk vanwege dierenwelzijn, volksgezondheid of veterinair is bezoek in dat gebied onder strenge voorwaarden mogelijk.

AI-situatie Europa: vogelgrieprisico hoog in Duitsland

Het vogelgriepvirus is volop aanwezig in Europa. Er zijn meerdere uitbraken op pluimveebedrijven van of vondsten van besmette wilde vogels met hoogpathogeen vogelgriep gemeld. Dit geldt o.a. voor Duitsland, Denemarken en Zweden. Het Duitse ‘Friedrich Loeffler Institut’ (Duits nationale instituut voor diergezondheid) heeft het risico van verspreiding van hoogpathogene vogelgriep H5 bij wilde vogels en overdracht naar pluimvee voor Duitsland inmiddels als ‘hoog’ beoordeeld.

Goede bioveiligheidsstatus van groot belang

Een goede bioveiligheidsstatus is van groot belang om het risico op insleep van vogelgriep te verkleinen. AVINED roept een ieder op scherp te blijven en alle juiste biosecurity maatregelen te nemen. Vul bijvoorbeeld eens de vernieuwde AVINED-hygiënescan in. Naast een goede bioveiligheidsstatus is het belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. En vergeet niet de meldplicht voor vogelgriep.