Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Insleeprisico vogelgriep verkleinen: inventarisatie van maatregelen in en aan de uitloop

9 juli 2020

In opdracht van het ministerie van LNV voerde GD een inventarisatie uit naar de effectiviteit van maatregelen om wilde watervogels te weren van de uitloop en de omgeving rond het pluimveebedrijf. Het resultaat is een overzicht van maatregelen in en aan de uitloop voor commerciële pluimveebedrijven. Deze zijn vertaald naar tips over de inrichting van de uitloop en werkzame maatregelen om de insleep van vogelgriep te verkleinen. De inventarisatie maakt onderdeel uit van de ‘Roadmap strategische aanpak vogelgriep’.

Van ultrasoon geluid, lasers en drones tot honden, vogelverschrikkers en bomen. GD is in de literatuur van veel verschillende, en deels bekende, maatregelen gedoken. Ook zijn er ruim 40 legpluimveehouders benaderd voor het delen van kennis. Daarnaast is er gesproken over de maatregelen met experts van WUR, Louis Bolk Instituut, GD, UU en Sovon. Het is een inventariserend onderzoek dat is gefinancierd door het ministerie van LNV.

Maak uitloop niet aantrekkelijk voor wilde (water)vogels

GD adviseert een uitloop zo min mogelijk aantrekkelijk te maken voor wilde (water)vogels. Dit kan op de korte termijn door de uitloop vrij te houden van karkassen, eieren, voer en waterplassen. Voor de lange termijn blijkt dat maatregelen die inspelen op het natuurlijk gedrag van wilde (water)vogels het meest succesvol zijn om deze dieren te weren van een uitloop. Uit het onderzoek blijken dat de volgende maatregelen te zijn (willekeurige volgorde):

  • Uitloop met dichte begroeiing
    Watervogels voelen zich van nature minder op hun gemak nabij dichte en hoge beschutting. Hierdoor wijken ze mogelijk uit naar een ander perceel.
  • Lasers als verjagingsmethode
    Lasertechnologie kan een rol spelen als verjagingsmechanisme door het willekeurige patroon van stralen en omdat deze ook ’s nachts effectief kan zijn.
  • Zonnepanelen in de uitloop
    De inschatting is dat kippen zich onder de panelen beschut kunnen verplaatsen en dat het er voor wilde vogels onaantrekkelijk uitziet. De glanzende zwarte vlakken wekken waarschijnlijk niet de indruk dat er iets te halen valt voor wilde vogels waardoor ze mogelijk uitwijken naar een ander perceel. Het gebruik van zonnepanelen is op dit moment niet toegestaan binnen de huidige Europese regelgeving voor vrije uitloopbedrijven, maar wel voor biologische bedrijven.

Vervolg & Meer informatie

Momenteel loopt er een veelbelovend onderzoek onder leiding van WBVR naar de effectiviteit van laserapparatuur. Over onderzoek naar de overige maatregelen vindt overleg plaats tussen de sector en het ministerie van LNV. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar het effect van zonnepanelen op de kippen, het maatschappelijk draagvlak en de huidige wet- en regelgeving hierbij.  Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl | 088 998 4340).

Roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’

Bestrijdingsplichtige hoogpathogene vogelgriep (HPAI) is een structurele dreiging voor de Nederlandse pluimveesector. Een uitbraak heeft grote gevolgen voor mens, dier en sector. Daarom ontwikkelden AVINED, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Dierenbescherming de ‘Roadmap strategische aanpak vogelgriep’. Dit plan heeft als doel het verkleinen van de risico’s op uitbraken van HPAI en de nadelige gevolgen hiervan. Lees hier meer over de Roadmap ‘strategische aanpak vogelgriep’.