Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

9 september 2021

Sinds enkele jaren zien we op koppelniveau problemen die gekenmerkt worden door ernstige wonden aan de tenen van vooral witte leghennen. Dit wordt ook wel ‘tenenpikkerij’ genoemd. Waarom dit bij sommige koppels een probleem vormt, is nog niet duidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft GD, in opdracht van de pluimveesector, een pilot opgezet.

Bij ‘tenenpikkerij’ hebben de hennen last van verwondingen aan de bovenkant van de poot. De wonden kunnen groot zijn, met bijvoorbeeld verlies van tenen, wondinfecties en dood door verbloeding als gevolg. Een duidelijke oorzaak is nog niet vastgesteld en er zijn meerdere oorzaken mogelijk. Eén hypothese is dat een verschil in opname van voedingsstoffen mee zou kunnen spelen, bijvoorbeeld door een effect op de huidkwaliteit of op het gedrag. De onbehandelde snavels van de hennen kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de selectieve voeropname, waardoor binnen een koppel individuele verschillen kunnen ontstaan in de voersamenstelling die de dieren opnemen.

Onderzoek en resultaten

De verkennende pilot is opgezet na signalen uit het veld en is bedoeld om te kijken of er aanwijzingen zijn dat de selectieve voeropname of -absorptie de voornaamste oorzaak van de problemen zijn. Dit is als volgt gedaan: er zijn van vijf koppels leghennen van diverse witte rassen (van zowel dieren met als zonder de klassieke pootwonden) eieren verzameld. De dooier van de eieren werd getest op gehaltes van fosfor, mangaan, ijzer, koper, zink, selenium en molybdeen. Bij twee van de koppels verschilden één of twee van de geteste mineralengehaltes tussen hennen met of zonder pootwonden. Dit zorgt ervoor dat we een verschil in voeropname of -absorptie niet als doorslaggevende factor voor pootproblemen beschouwen.

Meer informatie

Dit veterinair praktijkonderzoek maakte deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma 2020 van de pluimveesector. Dit programma wordt gecoördineerd door AVINED en gefinancierd door de pluimveesector. Klik hier voor meer informatie over veterinair praktijkonderzoek.