Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Resultaten en plannen versterking IKB PSB

5 februari 2020

Vorig jaar bent u erover geïnformeerd dat IKB PSB op vier thema’s wordt versterkt. Tijdens de IKB PSB-bijeenkomst op 12 december 2019 is de voortgang per thema toegelicht. Graag delen we deze informatie in het kort nu ook via deze nieuwsbrief.

Thema 1: Verantwoord en geborgd gebruik van middelen op pluimveebedrijven

Plaagdierbeheersingsbedrijven en ontsmettingsbedrijven mogen enkel middelen inzetten welke, in het land van inzet, toegelaten zijn. Dit is een essentiële stap in de richting naar verantwoord en geborgd gebruik van middelen.

Thema 2: Signalering en afhandeling van incidenten & Meldpunt IKB

In de deelnemersovereenkomst is opgenomen dat IKB PSB-deelnemers ernstige afwijkingen van het kwaliteitssysteem IKB PSB melden bij de Certificerende Instantie (CI). Via deze weg hopen we incidenten tijdig(er) te kunnen signaleren en hierop passende acties te kunnen ondernemen.

Ook is er een Meldpunt IKB ingesteld voor het (anoniem) melden van vreemde situaties of mogelijke misstanden.

Thema 3: Opzet organisatiestructuur

IKB PSB heeft haar structuur versterkt en haar positie verstevigd. Begin 2019 is een onafhankelijk voorzitter, de heer Adam Sneep, aangesteld voor de Adviescommissie IKB PSB. Bovendien heeft de branchevereniging voor de pluimveeservicebedrijven, de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB), zitting gekregen in het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van IKB Ei en IKB Kip. Hierdoor zijn nu alle betrokken schakels van fokbedrijf tot aan retail vertegenwoordigd in het CCvD.

Thema 4: Toezicht op Certificerende Instantie

Het toezicht op de CI begint vorm te krijgen: bij de Adviescommissie is de jaarrapportage besproken, welke is opgesteld door de CI. Dit geeft ook de Adviescommissie meer houvast en gelegenheid om de CI kritische vragen te stellen. Daarnaast zijn eind 2019 Erkenningsvoorwaarden aan CI’s opgesteld. Deze treden in werking per 1 februari 2020.

Toezicht op Controle Organisaties

In 2020 zal het toezicht op de controlerende organisaties verder vorm krijgen via het uitvoeren van het integriteitsprogramma. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van een kantooraudit bij de CI of het bijwonen van audits in het veld.

Overige resultaten versterking IKB PSB

In 2019 zijn er voorbeeldwerkinstructies beschikbaar gekomen, is de deelnemersovereenkomst herzien en opnieuw afgesloten, is de manier van het plannen van de fysieke controle bij laadbedrijven verbeterd en is er vaker gecommuniceerd naar de deelnemers.

In 2020 zullen de genoemde thema’s nog verder worden uitgerold en uitgewerkt. Denk hierbij aan:

  • verder borgen van inkomende stromen (laatste 10% ‘weesmiddelen’);
  • deelname aan Ketenborging.nl;
  • eerste aanzet tot verbeteren en/of wijzigen van controlesystematiek PSB-activiteiten enten, plaagdierenbeheersing, ontsmetten en reinigen.

Ook zal worden ingezet op het delen van kennis vanuit de pluimveeservicebedrijven met controleurs van IKB PSB, IKB Kip en IKB Ei. Met als doel de controles bij de drie IKB-systemen te verbeteren. In het eerste kwartaal vindt er een themamiddag met de controleurs bij IKB PSB plaats.

Ketenborging.nl

Eind 2019 heeft IKB PSB zich aangemeld bij Ketenborging.nl. Ketenborging.nl is een initiatief van de Taskforse Voedselvertrouwen. Deze Taskforce werd in maart 2013 opgericht door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van het paardenvleesschandaal. De overheid en het bedrijfsleven hebben criteria opgesteld. IKB PSB richt zich erop om in 2020 geaccepteerd te zijn bij Ketenborging.nl.

Adviescommissie IKB PSB

Bij alles wat we doen is de Adviescommissie IKB PSB betrokken. In de Adviescommissie IKB PSB zitten vertegenwoordigers van de diverse belanghebbenden rondom IKB PSB met een onafhankelijk voorzitter en een secretaris. Dit zijn bijvoorbeeld pluimveeservicebedrijven, maar ook afnemers van de diensten (pluimveehouders). Iedere organisatie heeft één stem.

Jaarplan IKB PSB

Benieuwd naar het jaarplan van IKB PSB? U leest het volledige jaarplan hier.