Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijzigingen beperkingsgebieden Gelderse Vallei en afvoermogelijkheden (4 mei 2022)

5 mei 2022

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

 • wijzigingen maatregelen beperkingsgebieden Gelderse Vallei (3 en 10 km)
 • de afvoermogelijkheden voor beperkingsgebied Lunteren IX
 • monitoring eendenbedrijven
 • screening in 3 km gebied.

Wijziging maatregelen beperkingsgebieden Gelderse Vallei

Intrekking beperkingsgebieden (3 en 10 km) Gelderse Vallei
De huidige beperkingsgebieden (3 en 10 km gebieden) in regio 7 (Gelderse Vallei Noord) en regio 10 (Gelderse Vallei Zuid) worden voorlopig niet ingetrokken. In principe worden deze beperkingsgebieden in de Gelderse Vallei ingetrokken 30 dagen na de laatste uitbraak in de Gelderse Vallei.

Afvoermogelijkheden beperkingsgebieden (3 km en 10 km) Gelderse Vallei
Bij iedere nieuwe uitbraak van vogelgriep in de Gelderse Vallei geldt dat een beperkingsgebied wordt ingesteld. Daarvoor geldt het volgende.

 • in het 3 km gebied rond elke nieuwe uitbraak (beschermingsgebied) kunnen gedurende 72 uur vanaf het instellen van het nieuwe gebied geen ontheffingen worden verleend voor het vervoer van eendagskuikens, vleeskuikens of broedeieren en geen aanwijzingen voor de afvoer van consumptie eieren. Na de 72 uur (en wanneer er geen nieuwe uitbraken zijn) kunnen ontheffingen worden verleend en aanwijzingen worden gedaan volgens de gebruikelijke procedures en voorwaarden.
 • In het gebied vanaf 3 km tot 10 km rond elke nieuwe uitbraak (bewakingsgebied) kunnen gedurende de eerste 72 uur vanaf het instellen van het nieuwe gebied  wel ontheffingen worden verleend en aanwijzingen worden gedaan voor het vervoer van eendagskuikens, vleeskuikens, broedeieren en consumptie-eieren. Hiervoor gelden dan de gebruikelijke procedures en voorwaarden.
 • Voor afvoer van opfokdieren wordt voorlopig nog geen ontheffing gegeven. De sector is in overleg met LNV om te bezien hoe daar mee om te gaan. Later volgt meer informatie.
 • Voor vervoer van leghennen en ouderdieren geldt dat het gebied moet zijn ingetrokken, voordat vervoer mogelijk is.

Afvoermogelijkheden Lunteren IX  – 10 km gebied

 • Voor beperkingsgebieden gelden strenge maatregelen om de verspreiding van vogelgriep zo veel mogelijk te voorkomen. Ontheffingen voor vervoer van bepaalde dieren of producten zijn bedoeld om knelpunten op te lossen voor zo ver dat veterinair verantwoord is.
 • Vanaf 04-05-22 is de afvoer van broed- en consumptie-eieren, eendagskuikens en vleeskuikens uit het  3 tot en met  10 km gebied  rond Lunteren IX onder voorwaarden mogelijk.
 • Let op: voor het beschermingsgebied (3 km) Lunteren IX geldt nog wel een vervoersverbod, waarvoor pas ontheffingen kunnen worden verleend vanaf 72 uur na de uitbraak en na screening met gunstig resultaat van de pluimveegebieden in dit gebied.
 • Alle toegestane vervoer moet volgens het daarvoor bedoelde hygiëneprotocol worden uitgevoerd. Het ministerie van LNV benadrukt dat een strikte uitvoering van de protocollen een voorwaarde is voor het verlenen van de ontheffingen.

Zie hieronder de afvoermogelijkheden voor bedrijven in het 3 tot en met 10 km gebied.

 • Afvoer consumptie-eieren: het vervoer van consumptie-eieren van pluimveebedrijven uit dit gebied is met ingang van heden toegestaan door aangewezen pakstations en eiereverwerkersbedrijven. De aanwijzingen vindt u hier. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.
 • Afvoer vleeskuikens: de NVWA zal slachterijen aanwijzen voor dit gebied. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.

Monitoring eenden regio 7 en regio 10

Het is van groot belang om een verdenking van vogelgriep op uw bedrijf z.s.m. te melden aan uw dierenarts en de NVWA. Het ministerie van LNV heeft voor eendenbedrijven een extra monitoring verplicht in regio 7 en regio 10. Een eendenhouder in regio 7 of regio 10 moet eenmaal per week kadavers van eenden, met een maximum van vijf, verzamelen en die door de Gezondheidsdienst voor Dieren te laten ophalen voor onderzoek door GD op het vogelgriepvirus. De GD maakt afspraken met de eendenbedrijven over het ophalen van de dieren. De extra monitoring is bedoeld om eerder vogelgriepinfecties te kunnen opsporen dan met de huidige meldplicht en meldcriteria. Dit gebeurt omdat de verschijnselen bij eenden niet altijd gemakkelijk waarneembaar zijn en deze extra monitoring de kans verhoogt om een besmetting eerder te vinden. Meer informatie staat in de toelichting van de regeling van het ministerie van LNV.

Screening 3 km gebied Gelderse Vallei

Alle bedrijven in het 3 km beschermingsgebied worden door de NVWA gescreend. Bij legbedrijven en vermeerderingsbedrijven gaat de NVWA niet de stallen in. De NVWA zal de pluimveeveehouder vragen opnames te maken met zijn telefoon om deze te beoordelen. Bij opfok legbedrijven, vleeskuikenbedrijven en eendenbedrijven gaat de NVWA wel de stallen in en bemonstert de NVWA de dieren. Bij deze pluimveesoorten is de ervaring dat de klinische symptomen in geval van besmetting niet altijd duidelijk zijn. Alle bedrijven worden vervolgens aan de GD doorgegeven. De GD vraagt de houders gedurende 2 weken dagelijks de uitvalpercentages, water/voer opname en legpercentage van de dieren door te geven, controleert deze en rapporteert vervolgens de bevindingen aan de NVWA.

Het melden van verdenkingen van vogelgriep op uw bedrijf blijft van het grootste belang. Als u twijfel heeft, aarzel niet en neem onmiddellijk  contact op met uw dierenarts.