Pluimvee Update - juli 2018

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

Antibioticagebruik in de pluimveesector
Aanscherping uitvoering I&R en handel in pluimvee

Antibioticagebruik pluimveesector
Antibioticacijfers en beleid
Vorige week verscheen de brief van de ministeries van LNV en VWS over het antibioticagebruik in de veehouderijsectoren. In de brief staan de eerder gepubliceerde cijfers van de Stichting Diergeneesmiddelenautortiteit (SDa) en wordt gemeld dat er een nieuw systeem voor benchmarkwaarden komt. Dit gaat over het indelen van bedrijven in categorieën op basis van het antibioticagebruik. De pluimveesector is in overleg over een uitwerking van dit nieuwe systeem. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt u hierover geïnformeerd.

De op 15 juni 2018 gepresenteerde cijfers van de SDa over het antibioticagebruik in de veehouderijsectoren zijn positief. De cijfers over de pluimveesector zijn als volgt:
• Vleeskuikens: een daling van 7,8% in 2017. Sinds 2009 is het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens gedaald met 74%; de grootste daling van alle veehouderijsectoren.
• Kalkoenen: een daling van 23,7%. Ten opzichte van 2013 is de daling 31%.
• Andere pluimvee(deel)sectoren: De SDa rapporteerde in 2017 voor het eerst over andere pluimvee(deel)sectoren, bijv. de legsector en de voorschakels van de vleessector. Het antibioticagebruik in de andere sectoren is erg laag met uitzondering van de opfok ouderbedrijven in de vleessector.

Meer informatie vindt u in de kamerbrief.

Daling antibioticaresistentie bij pluimvee in 2017
Op 27 juni 2018 kwam het MARAN rapport uit. Dit rapport van de WUR en andere onderzoeksinstanties geeft de ontwikkeling van de antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren weer. In het rapport van 2017 wordt geconcludeerd dat de resistentie van bacteriën tegen antibiotica bij pluimvee verder gedaald is. De reductie van het antibioticagebruik werpt zijn vruchten af.

Zelfcontroleprogramma antibiotica
De afgelopen maand zijn monsters genomen van veren bij pluimveehouders die zijn geanalyseerd op allerhande antibiotica. De resultaten van de analyses worden binnenkort besproken. In 2018 zullen nog vier bemonsteringsrondes volgen. Met dit programma probeert de pluimveesector te borgen en aan te tonen dat antibiotica correct worden gebruikt en ook correct worden geregistreerd in de antibiotica database.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik de Jonge: edjonge@avined.nl | 088 998 4336

Aanscherping uitvoering I&R en handel in pluimvee
Pluimvee van handelaren wordt momenteel niet altijd juist gemeld in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP). Volgens de geldende I&R-wetgeving is de houder van pluimvee verplicht te melden van en naar welke inrichting pluimvee wordt verplaatst. Een handelaar geldt daarbij niet als inrichting, behalve als deze een stal heeft. Pluimveehouders moeten bij de aankoop het herkomstbedrijf weten en daarop melden.

Op dit moment wordt door sommige handelaren gewerkt met een fictieve stal in KIP.
Deze praktijk wordt afgebouwd. Vanaf heden is het niet meer mogelijk om een nieuwe registratie als handelaar te combineren met een fictieve stal in KIP. Handelaren die in het verleden in KIP een fictieve stal hebben geregistreerd, worden benaderd om deze stal te beëindigen.

Pluimveebedrijven die nu koppels overplaatsen van of naar het registratienummer van de handelaar worden verzocht dit te doen van of naar het registratienummer van het pluimveebedrijf. Het is niet meer toegestaan om pluimvee over te plaatsen naar het registratienummer van een handelaar.

Deze aanscherping is de invulling van geldende wetgeving. Het geeft de pluimveesector als geheel meer duidelijkheid over de herkomst en bestemming van alle koppels en daarmee minder risico’s bij bijvoorbeeld dierziekte bestrijding.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340