Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Voortzetting collectief onderzoek in 2021

15 januari 2021

Afgelopen jaren is er collectief onderzoek in de pluimveesector gedaan via de zogenaamde onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector. Deze agenda is een voortzetting van het collectief onderzoek vanuit het toenmalige productschap Pluimvee en Eieren en is opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties NVP, LTO/NOP, COBK, ANEVEI en NEPLUVI. De ondernemer in de pluimveesector is daarbij aan het roer, ook de ongeorganiseerde ondernemers. U betaalt aan deze agenda mee via de onderzoeksbijdrage.

Collectief onderzoek is van belang voor behoud van een goede (export)positie. Via collectief onderzoek kan innovatie plaatsvinden op het gebied van diergezondheid, welzijn en (economische) prestaties. Daarom is op verzoek van de sector voor de periode 2021-2027 een nieuwe algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd bij het ministerie van LNV. Via de website voor internetconsultaties is deze aanvraag openbaar en heeft u de mogelijkheid hierop te reageren. Deze nieuwe aanvraag was nodig omdat de looptijd van de oude AVV gelijkloopt met de duur van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Volgens Hennie de Haan, voorzitter van AVINED en NVP, is de onderzoekagenda om meerdere redenen belangrijk:  “Het biedt de kans om (delen van) grote vraagstukken op te lossen, die individuele bedrijven niet eigenhandig kunnen oppakken. Ook komen zo kennis en nieuwe innovaties voor de hele sector beschikbaar”.

Wat is er al gedaan tot 2020?

In de huidige agenda zijn er veel onderzoeken te noemen waarin praktische kennis is opgedaan. Zo zijn er managementtools ontwikkeld voor de beheersing van vogelmijt, zijn de eerste resultaten bekend over het weren van wilde vogels door middel van lasers en loopt nog onderzoek naar de effecten van windbreekgaas. Deze  laatste twee zijn van belang als mogelijke preventieve maatregelen om het risico op besmetting met vogelgriep te verkleinen.

Meer resultaten van de onderzoeken zijn te vinden op de AVINED website en worden regelmatig gedeeld met de vakmedia.

De Onderzoeken

Wat zijn de plannen voor 2021?

De plannen voor 2021 zijn met veel input vanuit de sector inmiddels grotendeels uitgewerkt. Zo start er in 2021 een vervolgonderzoek naar oorzaken en oplossingen van vang- en ketenletsel. Ook start er een onderzoek over lichtmanagement bij vleeskuikens en opfokleghennen, met als doel meer kennis te krijgen over optimale lichtschema’s bij deze dieren. Er loopt ook een aantal meerjarige onderzoeken door, waaronder het project naar beheersing van Campylobacter, onderzoek naar de rol van insleep bij vogelgriepbesmettingen (onderdeel van de Roadmap vogelgriep) en het veterinair praktijkonderzoek.

Wij zijn nog in afwachting van de goedkeuring van de AVV. Wordt die verleend, dan wordt het volledige onderzoeksprogramma 2021 en de tarieven die over 2021 geheven gaan worden in maart gedeeld met u als ondernemer. Streven is elke boeren-euro zo goed als mogelijk aan te wenden (geen onderzoek om het onderzoek) en steeds medefinanciers te vinden, zoals met Publiek Private Samenwerkingen (PPS-projecten) gebeurd en waar de overheid 50% meebetaalt.

Meedenken over onderzoek

U kunt als pluimveehouder ook meedenken over een gewenst onderwerp voor onderzoek.  Dit kan door een kennisvraag in te dienen. Daarnaast worden via klankbordgroepen met pluimveehouders onderzoeken geselecteerd die van belang zijn voor de sector.

Dat ondernemers meebeslissen over onderzoek is cruciaal. Hennie de Haan:  “Relevante vraagstukken uit de praktijk en kansen en bedreigingen voor de sector moeten leidend zijn. Daarnaast moet onderzoek uit deze agenda praktische kennis opleveren. Dat kan alleen als je dicht bij de praktijk staat en de afstemming daarmee goed plaatsvindt.”

Voor vragen over de onderzoeksagenda en deze aanvraag is AVINED bereikbaar via info@avined.nl en tel. 088-9984340.